HM Medical Clinic

 

Doutoramento versão final2

UNIVERSITAT DE LLEIDA Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM Escola Superior de Desporto de Rio Maior Fonaments Metodològics de la Recerca de l'Activitat Física i
l'Esport
TESI DOCTORAL
Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2 Diabetes Mellitus Félix Luís de Lima e Cunha Hopffer Romero
Director: Pedro Manuel Marques Vidal PhD
LLEIDA, 2010
UNIVERSITAT DE LLEIDA Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM Escola Superior de Desporto de Rio Maior Fonaments Metodològics de la Recerca de l'Activitat Física i
l'Esport
TESI DOCTORAL
Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2 Diabetes Mellitus Félix Luís de Lima e Cunha Hopffer Romero
Director: Pedro Manuel Marques Vidal PhD
LLEIDA, 2010
Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
During our lives our paths cross with those of many other people, and some of them, one way or the other, become more important to us. This work would not have been possible without the help of many of them. Some were already friends. I became close to others through force of circumstances, and now I like to think of them as friends as well. It´s now time to thank them all: To my thesis director, Pedro Marques Vidal PhD, for his excellence in guiding this work, and for all I have learned about the organization of scientific work; To my tutor in INEFC, Salvador Olaso PhD, for his friendship and support; To José Rodrigues PhD and Master Abel Santos, the former and present Directors of ESDRM, for having created the conditions that allowed this work to be accomplished. Their role in supporting research in ESDRM was vital and all their support and encouragement was decisive; To S. João Health Centre Director Drª Virginia Munhá, for being at the birth of this project, allowing its implementation and solving every little problem that arose; To S. João Health Centre nurses, Leopoldina Moreira Inácio and Cristina Fernandim Costa, for their dedication to diabetic patients and for their commitment to this program; To all the staff in the S. João Health Centre for their sympathy and professionalism; To the nutritionists Rita Martelo, Rita Almeida and Lilian Santos for their voluntary contributions in giving regular nutrition consultations to the patients involved in this program; To my students Cláudia Sécio, David Brás, Edgar Borja, Filipa Maia, Lisa Josete, Marta Matilde, Sofia Fernandes and Tânia Estevão, who contributed to this program by supervising physical activity classes. As part of their professional training, they gave their best; To José Alves PhD for all that I have learned from him over all these years in ESDRM. For his support and all the help given in the analysis of psychological data; To Joana Sequeira also for her help in the analysis of psychological data; To the nutritionist Ana Luísa Duarte, for her collaboration in the analysis of dietary data; To Madalena Caninas for her help formatting this work; To the "Expresso da linha" - Diogo Carmo, Rita Santos Rocha and Teresa Bento, for all their support and for endless hours of discussion about this thesis; To Paulo Mendonça, Tatiana Lopes and Oleguer Camerino for their support and help in the translation; To João Miguel Ubach Chaves for his friendship and unconditional support; To Tia Mené for a life dedicated to teaching; To Ruca, Frederico and Inês, for the time taken from the family, due to this work, and for their patience in the most difficult moments. They are the reason for all this. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
Antecedents: la diabetis tipus 2 és cada vegada més freqüent en la població general. L'activitat física
adequada i els hàbits alimentaris són les pedres angulars per al tractament de la diabetis i per tant els programes d'intervenció de millora de l'estil de vida poden ser de valor, però l'impacte d'aquests programes necessita més estudi. Mètodes: 43 persones diagnosticades amb diabetis tipus 2 van ser assignades a un grup de control (12
homes i 12 dones, 68,9 ± 11,3 rang 46-84 anys) i altre grup a una intervenció (6 homes i 13 dones, 69,5 ± 8,9 rang 52-81 anys), en funció de la seva voluntat. El grup d'intervenció va rebre un programa d'estil de vida incloent classes d'activitat física i d'assessorament dietètic per a un període de 9 mesos. El grup control va rebre l'atenció habitual. Van ser avaluats els canvis en els hàbits d'activitat física i alimentaris i les seves conseqüències en les variables biològiques (pes, composició corporal, pressió arterial, perfil lipídic, HbA1c i glucèmia), de fitness (força física, resistència aeròbica, flexibilitat i agilitat), psicològiques (Profile of Mood States) i econòmiques (despeses individuals i els de l´Estat en referència als Resultats: Els participants del grup d'intervenció tendeixen a augmentar la seva activitat física en
general (p = 0,020), i a adoptar millors patrons en la dieta (p = 0,050). No obstant això, els canvis en l'estil de vida van ser lleus: l'increment de l'activitat física general fora del programa va ser no significatiu i els canvis en la conducta alimentària no van ser suficients per a, de forma significativa, modificar el percentatge de participants que complien les recomanacions dietètiques per a la població portuguesa. Canvis significatius van ser trobats en la força de l'extremitat inferior (p = 0,014), de les extremitats superiors (p = 0,001), la resistència aeròbica (p = 0,001) i la flexibilitat de les extremitats superiors (p = 0,040). Per altra banda, no es van trobar canvis significatius en la composició corporal, pressió arterial, perfil lipídic, o el control glucèmic. El perfil dels estats d'ànim va mostrar una disminució significativa en el factor fatiga-inèrcia (p=0,002). Les despeses de la medicació va incrementar substancialment per a l'Estat (p = 0,028) però no per als individus. Conclusions: Els subjectes sotmesos al programa d'intervenció de millora de l'estil de vida van obtenir
un èxit moderat en relació al canvi de comportament, però no suficient per a obtenir un impacte significatiu en la majoria de les variables clíniques i biològiques. Gràcies al programa de fitness van millorar i la fatiga percebuda es va reduir. Els nostres resultats suggereixen que per a ser més efectius, la intervenció ha de començar tan ràpid com sigui possible, ja que la seva implementació en persones grans resulta més complicada. Això permetria una resposta major al programa i una implicació en l'activitat física més intensa. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
Antecedentes: la diabetes tipo 2 es cada vez más frecuente en la población general. La actividad física
adecuada y los hábitos alimentarios son las piedras angulares para el tratamiento de la diabetes y por lo tanto los programas de intervención de mejora del estilo de vida pueden ser de valor, pero el impacto de estos programas necesita más estudio. Métodos: 43 personas diagnosticadas con diabetes tipo 2 fueron asignadas a un grupo de control (12
hombres y 12 mujeres, 68,9 ± 11,3 rango 46-84 años) y otro grupo a una intervención (6 hombres y 13 mujeres, 69,5 ± 8,9 rango 52-81 años), en función de su voluntad. El grupo de intervención recibió un programa de estilo de vida incluyendo clases de actividad física y el asesoramiento dietético para un período de 9 meses. El grupo control recibió la atención habitual. Fueron evaluados los cambios en los hábitos de actividad física y alimentarios y sus consecuencias en las variables biológicas (peso, composición corporal, presión arterial, perfil lipídico, HbA1c y glucemia), de fitness (fuerza física, resistencia aeróbica, flexibilidad y agilidad), psicológicas (Profile of Mood States) y económicas (gastos individuales y los del Estado con los medicamentos). Resultados: Los participantes del grupo de intervención tienden a aumentar su actividad física en
general (p = 0,020), y a adoptar mejores patrones en la dieta (p = 0,050). Sin embargo, los cambios en el estilo de vida fueron leves: el incremento de la actividad física general fuera del programa fue no significativo y los cambios en la conducta alimentaria no fueron suficientes para, de forma significativa, modificar el porcentaje de participantes que cumplían las recomendaciones dietéticas para la población portuguesa. Cambios significativos fueron encontrados en la fuerza de la extremidad inferior (p = 0,014), de las extremidades superiores (p = 0,001), la resistencia aeróbica (p = 0,001) y la flexibilidad de las extremidades superiores (p = 0,040). Por otra parte, no se encontraron cambios significativos en la composición corporal, presión arterial, perfil lipídico, o el control glucémico. El perfil de los estados de ánimo mostró una disminución significativa en el factor fatiga-inercia (p = 0,002). El coste de la medicación incrementó substancialmente para el Estado (p = 0,028) pero no para los individuos. Conclusiones: El programa obtuvo un éxito moderado en relación al cambio de comportamiento, pero
no suficiente para obtener un impacto significativo en la mayoría de las variables clínicas y biológicas. El fitness mejoró y la fatiga percibida se redujo. Nuestros resultados sugieren que para ser más efectivos, la intervención debe comenzar tan pronto como sea posible, ya que su implementación en personas mayores resulta más complicada. Esto permitiría una respuesta mayor al programa y a una intervención de actividad física más intensa. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
ABSTRACT
ABSTRACT
Background: Type 2 Diabetes is becoming increasingly prevalent worldwide at an alarming rate. Physical
activity and adequate dietary patterns are cornerstones for the treatment and prevention of diabetes. Lifestyle intervention programs can be effective, but their application to the elderly needs further study. Methods: overall, 43 individuals with diagnosed type 2 diabetes were assigned to control (12 men, 12
women; age 68.9 ± 11.3, range 46- 84 years) or intervention (6 men 13 women; age 69.5 ± 8.9, range 52- 81 years) groups based on their own choice. The intervention group received a lifestyle program including physical activity classes and dietary counseling for a 9 month period. The control group received the usual care. Improvement in physical activity and dietary patterns was assessed as well as changes in biological (weight, body composition, blood pressure, lipid profile, HbA1c, glycemia), fitness (strength, aerobic endurance, flexibility, agility), psychological (profile of mood states) and economic variables (individual and state cost of medications). Results: participants in the intervention group tended to increase their overall physical activity
(p=0.020) and to adopt better dietary patterns (p=0.050). However changes in lifestyle were mild: changes in overall physical activity outside the program were non-significant and no significant changes were found in the percentage of compliers with the dietary recommendations for the Portuguese population. Significant changes were found in lower limb strength (p=0.014), upper limb strength (p=0.001), aerobic endurance (p=0.001) and upper limb flexibility (p=0.040). Conversely no significant changes were found for body composition, blood pressure, lipid profile or glycemic control. The profile of mood states showed a significant decrease in the Fatigue-Inertia factor (p=0.002). The cost of medication increased substantially for the State (p=0.028) but not for individuals. Conclusions: The program achieved moderate success in relation to behaviour change, but not enough
to have a significant impact on most clinical and biological variables. Fitness was improved and perceived fatigue reduced. Our results suggest that in order to be more effective, intervention should begin as early as possible, as its implementation among elderly subjects is difficult. This would lead to a larger response to the program and to a more intense physical activity intervention. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
TABLE OF CONTENTS
ACKNOWLEDGMENTS . i TABLE OF CONTENTS . v LIST OF FIGURES . vii LIST OF TABLES . viii LIST OF ABREVIATIONS . x 1. INTRODUCTION . 1 2. REVIEW OF THE LITERATURE . 5 2.1. CONCEPTS. 5 2.2. DEFINITION AND AETIOLOGY OF TYPE 2 DIABETES . 7 2.3. CO-MORBIDITIES OF DIABETES . 14 2.4. DIABETES: A PUBLIC HEALTH ISSUE . 16 2.5. ECONOMIC BURDEN OF DIABETES . 19 2.6. PREVENTION OF DIABETES . 23 2.6.1. PRIMARY/SECONDARY PREVENTION . 23 2.6.2. TERTIARY PREVENTION . 31 2.7. TREATMENT OF DIABETES . 38 2.7.1. DRUG TREATMENT . 38 2.7.2. DIET . 39 2.7.3. PHYSICAL ACTIVITY . 40 2.8. IMPLEMENTATION OF LIFESTYLE CHANGES . 45 2.8.1. TREATMENT AND DISEASE CHARACTERISTICS . 50 2.8.2. INDIVIDUAL FACTORS . 52 2.8.3. INTERPERSONAL FACTORS . 53 2.8.4. ENVIRONMENTAL FACTORS . 55 2.9. MOOD STATES AND PHYSICAL ACTIVITY . 57 2.10. MOTIVATION THEORIES . 60 3. OBJECTIVES . 68 4. MATERIALS AND METHODS . 71 Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
4.1. SÃO JOÃO HEALTH CENTRE . 71 4.2. SAMPLING AND STUDY DESIGN . 73 4.3. DATA COLLECTED . 77 4.3.1. PHYSICAL ACTIVITY HABITS . 77 4.3.2. DIETARY HABITS . 79 4.3.3. CLINICAL AND BIOLOGICAL ASSESSMENT . 81 4.3.4. FITNESS ASSESSMENT . 83 4.3.5. PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT . 84 4.3.6. ECONOMIC ASSESSMENT . 87 4.4. PROCEDURES . 89 4.5. STATISTICAL PROCEDURES . 90 5.1. DROP-OUT ANALYSIS . 93 5.2. LIFESTYLE DATA . 93 5.2.1. PHYSICAL ACTIVITY DATA . 93 5.2.2. DIETARY DATA . 100 5.3. CLINICAL AND BIOLOGICAL DATA . 106 5.4. FITNESS DATA . 114 5.5. MOOD STATES DATA . 119 5.6. ECONOMIC DATA . 126 5.7. FINAL INTERVIEW DATA . 129 6. DISCUSSION . 133 6.1. LIFESTYLE . 135 6.1.1. PHYSICAL ACTIVITY . 136 6.1.2. DIETARY HABITS . 139 6.2. CLINICAL AND BIOLOGICAL VARIABLES . 141 6.3. FITNESS . 146 6.4. MOOD STATES . 150 6.5. ECONOMIC ANALYSIS . 152 6.6 FINAL INTERVIEW ANALYSIS . 154 7. CONCLUSIONS . 157 8. REFERENCES . 161 Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
LIST OF FIGURES
Figure 1 – S. João Health Centre and its intervention area. 71
Figure 2 – Flow chart showing recruitment and affiliation to groups of study subjects . 75
Figure 3 – Scheme of the intervention study after inclusion in the control and intervention groups . 89
Figure 4 - Time spent in walking at baseline and at the end of the study, by group. Results are expressed
in minutes per week. 96 Figure 5 - Time spent in moderate physical activity at baseline and at the end of the study, by group.
Results are expressed in minutes per week. 96 Figure 6 - Median contribution of walking, and moderate and vigorous physical activity to overall
physical activity at baseline and at the end of the study, by group. Results are expressed in minutes per Figure 7 - Differences in overall physical activity, by group. Results are expressed in Met-min per week.
Figure 8 – Percentage of non-compliers for each dietary recommendation at baseline and at the end of
the intervention, by group. 103 Figure 9 – Dietary scores at baseline and at the end of the study (%) . 104
Figure 10 – Trends in dietary habits, by group. The results are expressed as a % of the participants. 105
Figure 11 - Percentage of subjects at risk for lipid profile at baseline and end of the study, by group . 114
Figure 12 - POMS at baseline and at the end of study for the control group. Data are means in each
factor. TA -Tension - Anxiety, DD-Depression-Dejection, AH -Anger – Hostility, VA -Vigor – Activity; FI - Fatigue – Inertia and CB -Confusion – Bewilderment. 122 Figure 13 - POMS at baseline and at the end of study for the intervention group. Data are means in each
factor. TA -Tension - Anxiety, DD-Depression-Dejection, AH -Anger – Hostility, VA -Vigor – Activity; FI - Fatigue – Inertia and CB -Confusion – Bewilderment. 123 Figure 14 - POMS at baseline and at the end of study for subject nº 20. Data are means in each factor.
TA, Tension–Anxiety; DD, Depression-Dejection; AH, Anger–Hostility; VA, Vigor–Activity; FI, Fatigue– Inertia and CB, Confusion–Bewilderment. 125 Figure 16 - POMS at baseline and at the end of study for subject nº 24. Data are means in each factor.
TA, Tension–Anxiety; DD, Depression-Dejection; AH, Anger–Hostility; VA, Vigor–Activity; FI, Fatigue– Inertia and CB, Confusion–Bewilderment. 126 Figure 17 - Costs at baseline and at end of study, by group. Results are expressed in €/month for
participants (left) and the government (right) . 129 Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
LIST OF TABLES
Table 1 – Tertiary lifestyle interventions according to country, sample, age, intervention and results . 34 Table 2 – Categories and Dietary recommendations for the Portuguese population. Units are portions. 79 Table 3 - Parameters and tests included in Rikli and Jones (2001) battery of test items . 83 Table 4 - Physical activity at baseline and at the end of the study. Results are expressed as medians and (1st quartile, 3rd quartile). PA, physical activity. Comparison between control and intervention groups by Mann Whitney's U test. 94 Table 5 - Evolution of each type of physical activity, by group. PA, physical activity. Statistical analysis by Wilcoxon signed rank test. 95 Table 6 - Reported changes in physical activity levels. Results are expressed in number of subjects and (percentages). 100 Table 7 - Percentage of compliers with Portuguese population dietary recommendations within each group. Comparison between control and intervention groups by Fisher's exact test. 101 Table 8 – Statistical results of the evolution of compliance with the Portuguese dietary recommendations within each group (Wilcoxon sign ranks test). 102 Table 9 - Clinical and biological data at baseline and at the end of the study, according to intervention group. The results are expressed as medians and (1st quartile, 3rd quartile). Comparison between control and intervention groups by Mann Whitney's U test. 107 Table 10 - Clinical and biological data, by group. Statistical analysis by Wilcoxon signed rank test. 109 Table 11 - Percentage of individuals in each of the American College of Sports Medicine's categories, by Table 12 – Percentage of individuals with hypertension, treated hypertension and controlled hypertension at baseline and at the end of the study, by group. Comparison between control and intervention groups by Fisher exact test. 111 Table 13 - Fitness data at baseline and at the end of the study. Results are expressed as medians and (1st quartile, 3rd quartile). Comparison between control and intervention groups by Mann Whitney's U Table 14 - Evolution of fitness data, by group. Statistical analysis by Wilcoxon signed rank test. 117 Table 15 - Profile of Mood States data at baseline and at the end of the study. Results are expressed as medians and (1st quartile, 3rd quartile). Comparison between control and intervention groups by Mann Whitney's U test. 119 Table 16 - Profile of Mood States data, by group. Statistical analysis by Wilcoxon signed rank test. 121 Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
Table 17 – Medication costs (€) at baseline and at the end of the study. Results are expressed as medians and (1st quartile, 3rd quartile). Comparison between control and intervention groups by Mann Whitney's U test. 127 Table 18 – Medication costs (€), by group. Statistical analysis by Wilcoxon signed rank test. 128 Table 19 – Interview data regarding the intervention group. 130 Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
LIST OF ABREVIATIONS
BMI – Body Mass Index CHD – Coronary Heart Disease CVD – Cardio Vascular Disease DBP – Diastolic Blood Pressure DSME – Diabetes Self-Management Education IFG – Impaired Fasting Glucose IGT - Impaired Glucose Tolerance IPAQ – International Physical Activity Questionnaire MET - Metabolic Equivalent POMS – Profile of Mood States SBP – Systolic Blood Pressure Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
1. INTRODUCTION
worldwide, as a consequence of technological development in the last century, has had a substantial impact on health. This is particularly the case among western populations, where the considerable decrease in physical activity levels has led to a parallel increase in obesity and obesity- related diseases (Blair, 2003). Physical activity, through structured exercise programs, has been shown to be an efficient method of preventing sedentary-related targeting particular populations, should be tailor-made to the specific needs and pathologies of those populations and be provided by multidisciplinary teams. Subjects with type 2 diabetes can benefit the most from an increase in physical activity through structured exercise represents one of the main treatment options for this prescribed to prevent or treat type 2 diabetes (American College of Sports Medicine, 2000; Hawley, 2004; Praet & van Loon, 2008). Furthermore several co-morbidities associated with type 2 diabetes can limit the structuring of physical exercise programs, particularly the duration and intensity effectiveness. Several recommendations regarding the design of exercise programs for diabetics have been issued Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
(American Diabetes Association & American College of Sports Medicine, 1997) covering in particular the training loads to be applied. It is however important to assess whether interventions with lower training loads, possibly easier to implement and with lower dropout rates, show similar levels of effectiveness. Large changes in populations' dietary patterns are another decisive aspect that over the 20th century contributed to an increase in the prevalence of diabetes. Economic globalization and the success of the fast food industry have led to high energy density food choices now becoming not only available, but often the lowest cost option to the consumer (Darmon, Ferguson, & Briend, 2002). This trend was also noted in Portugal where people are moving away from the traditional Mediterranean diet at a faster rate than in other Mediterranean countries (Chen & Marques-Vidal, 2007). These changes in the environment make it more important that the population is educated towards healthy lifestyle choices and there is more responsibility on health departments to provide and promote the adoption of these It was in this line of action that the program "Saúde em Movimento" was implemented in a primary health care unit - the S. João Health Center. This program aims to grant type 2 diabetic patients free access to a structured physical exercise and nutritional educational program. Currently, this program is being used by elderly subjects (mean age 69 Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
The present study aims to characterize their physical activity and dietary habits as well as to determine their profile regarding clinical and biological variables related to parameters of diabetic control and to fitness. A psychological profile - the profile of mood states was also established and an economic analysis was done regarding costs with medications. Changes occurred in these variables after 9 months participation in the program were assessed and compared with a control group following a conventional Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
2. REVIEW OF THE LITERATURE
Throughout this work the following concepts will be used: • Adherence – the extent to which a person's behaviour in terms of taking medications, following diets or making lifestyle changes corresponds with the agreed recommendations of the health care provider. Adherence connotes a willingness of the patient to follow the Organization, 2003b); • Compliance – the degree to which an individual's behaviour (taking pills, following diets or changing lifestyle) is congruent with medical or health advice • Exercise – a type of physical activity, is defined as planned, structured, and repetitive bodily movement done to improve or maintain one or more components of physical fitness (American College of Sports Medicine, • Health – a complete state of physical, mental and social well being (World Health Organisation, 1947); • Health behaviour – a behaviour adopted with the objective of preventing illness (Ogden, 2004); • Health-related physical fitness – the ability to Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
associated with a low risk of premature development of hypokinetic diseases. Health-related components of fitness include cardio-vascular endurance, muscular composition (American College of Sports Medicine, • Hyperglicemia – abnormally increased glucose in the blood such as in diabetes mellitus (Dorland, 2007); • Incidence – the number of new cases arising in a given period in a specified population (Beaglehole, Bonita, & Kjellström, 1993); • Lifestyle – the set of habits and customs that are influenced, changed, encouraged or restricted by a process of socialization throughout life. It includes the use or consumption of substances such as alcohol, tobacco, tea or coffee, eating habits, exercise, etc., which have important implications on health and are the subject of epidemiological investigations (Last, • Physical Activity – a type of bodily movement that is produced by the contraction of skeletal muscles and (American College of Sports Medicine, 2009a); • Physical Fitness – a set of attributes that people possess or achieve that relates to the ability to perform physical activity (American College of Sports Medicine, 2009a); Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
• Prevalence – the number of cases in a defined population at a specified point in time (Beaglehole et • Primary Prevention – set of measures aimed to limit the incidence of disease by controlling causes and risk factors. Primary prevention targets the total population, selected groups and healthy individuals (Beaglehole et al., 1993); • Relative Risk – risk of an event (or of developing a disease) relative to exposure. Relative risk is a ratio of the probability of the event occurring in the exposed group versus a non-exposed group (Last, 1995); • Secondary prevention – set of measures aimed to cure patients and reduce the more serious consequences of Secondary prevention targets patients in the early stages of the disease (Beaglehole et al., 1993). • Tertiary prevention – set of measures aimed at reducing the progress or complications of established disease (Beaglehole et al., 1993). Tertiary prevention targets patients with established disease and tries to Armstrong, Macrena, & Pankau, 1999). 2.2. DEFINITION AND AETIOLOGY OF TYPE 2 DIABETES Diabetes mellitus can manifest over different clinical types. Type 2 diabetes results from a relative lack of Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
insulin with a higher or lower degree of insulin resistance and is the most common type of diabetes mellitus. It is mainly due to a decrease in the number of insulin receptors among peripheral cells, leading to a decreased glucose uptake and increased levels of glycaemia. In order to compensate for this decreased insulin sensitivity, the pancreatic beta cells increase insulin excretion, leading to hyperinsulinemia. This process worsens with age, because the pancreas progressively fails to produce enough insulin to compensate cells resistance (Bonen, 2001; Hornsby & Albright, 2003; Steinberger & Daniels, 2003). The criteria for the diagnosis of diabetes mellitus are complications arise, rather than from deviation from population normal parameters (A. Powers, 2006): unexplained weight loss) plus fasting (defined as no caloric intake for at least 8 hour) or nonfasting plasma glucose ≥ 200 mg/dl. 2 - Fasting plasma glucose ≥ 126 mg/dl. 3 - Plasma glucose ≥ 200 mg/dl, 2 hours after an oral glucose tolerance test with a 75 g load. If hyperglycaemia is not unequivocal, the diagnosis should be confirmed by a second test performed on a different day (American Diabetes Association, 2004a; A. Powers, 2006). Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
Some individuals have glycemic levels that, although not reaching the above mentioned criteria, are too high to be considered as normal. This group is defined as having: • Impaired Fasting Glucose (IFG) if fasting plasma glucose is between 100 mg/dl and 126 mg/dl; • Impaired Glucose Tolerance (IGT) if plasma glucose is between 140 mg/dl and 200 mg/dl 2 hours after an oral glucose tolerance test. These individuals have a 40% risk of developing diabetes within a 5 year period (A. Powers, 2006) and, for this reason, are referred as having "pre-diabetes" (American Diabetes Association, 2004a). The causes of diabetes can be separated into genetic and environmental, with possible interactions between them (Pratley, 1998). The genetic component of diabetes has been shown through family (A. Powers, 2006; Weires et al., 2007), or twins studies (Kyvik, Green, & Beck-Nielsen, 1995; Medici, Hawa, Ianari, Pyke, & Leslie, 1999; A. Powers, 2006). The higher prevalence of diabetes in some specific populations is other evidence of the genetic component. The fact that populations sharing the same genetic background but living in different environments have distinct diabetes prevalence shows the importance of the environmental component(Liao et al., 2002). The causes of the epidemic growth of diabetes prevalence must thus be looked for in the environmental component because, as stated by Roberts and Barnard (2005): "100% of the increase in the prevalence of Type 2 Diabetes and Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
obesity in the United States during the latter half of the 20th century must be attributed to a changing environment interacting with genes because 0% of the human genome has changed during this time period". Some evidence of an environmental component is provided by history - two hundred years ago diabetes was a rare disease that affected a privileged minority that could afford to be physically inactive and had access to a rich diet (Lehmann, 1998). In the last century the decrease in physical activity due to technological progress associated with changes in dietary patterns resulted in an unbalanced energy state leading to obesity, a strong risk factor for type 2 diabetes (Blair, 2003; Swinburn & Egger, 2004). Evidence of the role played by inappropriate dietary habits and sedentary behaviour in the development of diabetes has been accumulating over the past few years: • The incidence of obesity and type 2 diabetes among environments was compared. Individuals living in rural Mexico with their traditional lifestyle of heavy physical activity and a low fat diet showed lower incidence rates than individuals living in Arizona with a more sedentary life and a more westernized diet (Kriska et al., 1993; Kriska et al., 2003; Ravussin, Valencia, Esparza, Bennett, & Schulz, 1994). Similarly the higher prevalence of type 2 diabetes among American Japanese than among Japanese residing in Japan can be explained by different lifestyles, with Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
lower levels of physical activity and a higher caloric intake from fat (Liao et al., 2002). • In a prospective study covering 42,504 male health professionals a higher risk of type 2 diabetes was found among subjects who reported high intakes of red meat, high-fat dairy products, refined grain, sweets and desserts, compared to subjects who had a diet based on vegetables, fruit, fish, poultry and whole grains (Roberts & Barnard, 2005). • G. Hu et al(2004) found 120 new cases of diabetes when analyzing the results of 2,017 men and 2,352 women without a history of known or newly diagnosed diabetes in a prospective study with an average duration of 9.4 years. The conclusion was that there is a higher risk for obese, inactive and normoglycemic subjects of becoming diabetic, compared to subjects with IGT, but active and with a normal Body Mass Index (BMI). • In another study, 5,159 men aged 40 to 59 years, without a history of diabetes, and with no recall of physician diagnosis of stroke or coronary heart disease (CHD), were followed during an average of 16.8 years. During this period 196 new cases of diabetes occurred (Wannamethee, Shaper, & Alberti, 2000). Again an inverse relationship between incidence of type 2 persisted after adjusting for age, smoking, alcohol intake, social class, BMI and pre-existing undiagnosed CHD (measured through responses to a World Health Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
possible myocardial infarction, or electrocardio- graphic evidence of definite or possible myocardial ischemia or myocardial infarction). • G. Hu et al.(2003) followed 6,898 men and 7,392 women without history of diabetes, CHD or stroke for an average of 12 years. During this period, 373 new cases of diabetes appeared. Again the protective effects of exercise were found: 0.70 and 0.74 for moderate and active work respectively; similarly the relative risks for diabetes were 0.67 and 0.61 for moderate and high leisure time physical activity. The benefits were independent of the age, sex, arterial tension, smoking habits or education. However, when adjusted to the BMI, the results were not significant. • F. B. Hu et al.(1999) conducted a prospective study that included 70,102 female nurses and found that greater physical activity level is associated with substantial reduction in risk of type 2 diabetes, including physical activity of moderate intensity and duration. the relative risks of developing type 2 diabetes across quintiles of physical activity (least to most) were 1.0, 0.77, 0.75, 0.62, and 0.54 (P for Until the 20th century individuals performed most physical activity as part of their occupations or in subsistence activities. With the progress and the search for city life, occupation-related physical demands have declined, and the availability of leisure time has grown. Some studies on the Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
effects of physical activity are focused only on leisure • When comparing, throughout 10 years, the diabetic risk for 1,340 men and 1,500 women with high, moderate and Miilunpalo, Vuori, Oja, and Pasanen, (1997) found, respectively, relative risks of 1,0;1,17 and 2,64 for women and 1,0;1,21 and 1,54 for men. In this study evidence was found that increased activity intensity had a role in the reduction of the risk of diabetes. • F. B. Hu, Leitzmann et al. (2001) used indirect measures of leisure time physical activity noting the time spent watching TV. They followed 37,918 subjects over a 10 year period. Those who watched TV for over 21 h/week had a relative risk for type 2 diabetes of 2.16 when compared to the control group (≤1 hours/week of TV). The relative risk was further increased to 2.87 in the group that watched TV for over 40 hours a • The combined effect of diet and physical activity on the relative risk for type 2 diabetes was assessed in a study that followed 84,941 nurses for a period of 16 years (F. B. Hu, Manson et al., 2001). A low risk group was defined according to a set of five variables considered to have a protective effect against the occurrence of diabetes: BMI <25 kg/m2; a diet rich in cereal fibre and polyunsaturated fat, low in trans fat and with a low glycemic load; at least 30 minutes of moderate to vigorous physical activity per day; no Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
smoking; moderate consumption of alcohol. During the study 3,300 new cases of diabetes were diagnosed. Participants from the low risk group had a relative risk for diabetes of 0.09 (95% CI: 0.05-0.17) compared to the added risk group. These studies have identified the variables that possess predictive value relative to the risk of diabetes, which has allowed the construction of instruments for risk stratification used in clinical practice (Lindstrom & Tuomilehto, 2003). 2.3. CO-MORBIDITIES OF DIABETES Diabetes is strongly associated with other metabolic disorders which are, of themselves, hazards for death and premature morbidity. Most patients with insulin resistance or type 2 diabetes are overweight or obese (Hawley, 2004; Hornsby & Albright, 2003; Steinberger & Daniels, 2003), and 60% to 90% of type 2 diabetes cases develop in obese subjects (Kelley & Goodpaster, 2001; Shephard, 1997). In young populations, the increase in the prevalence of type 2 diabetes seems to parallel the increase in the prevalence of obesity (Steinberger & Daniels, 2003; Rena R. Wing et al., 2001). Hypertension and a degraded lipid profile are also related to type 2 diabetes and insulin resistance (American Diabetes Association, 2008b; American Diabetes Association & American College of Sports Medicine, 1997; Buse et al., Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
considered one the most critical aspects in the care of the patient with diabetes (Buse et al., 2007) because it represents an independent risk factor for cardiovascular disease (CVD), the major cause of morbidity and mortality among diabetic patients (American Diabetes Association, 2008b). The prevalence of CVD can be as high as 40% among middle-aged patients with type 2 diabetes and over 60% in older patients (Kesavadev, Short, & Nair, 2003). It is estimated that the risk of cardiovascular events starts at a blood pressure higher than 115/75 mmHg, and doubles for every 20 mmHg systolic or 10 mmHg diastolic increase. Dyslipidemia is also an independent risk factor for CVD. A lipid profile characterized by a low HDL cholesterol, a high LDL cholesterol and high triglycerides has been reported in obese and non obese adults with type 2 diabetes, in non obese adults with IGT and in obese normoglycemic adults (Kesavadev et al., 2003; Steinberger & Daniels, 2003). Lowering LDL cholesterol is considered the primary objective of lipid lowering therapy by both the American Diabetes Association and the American Heart Association (Buse et al., 2007). In the early stages, type 2 diabetes is asymptomatic and may stay so for about 10 years (American Diabetes Association, 2008b; Bonen, 2001). As a consequence, many individuals are unaware of the disease, resulting in about 50% of undiagnosed cases (American College of Sports Medicine, 2000; Kim, Rolland, Cepeda, Gammack, & Morley, 2006). Many diabetics seek medical advice only when symptoms or other conditions associated with diabetes arise and compromise daily well-being. In the final stages the Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
consequences of diabetes include blindness, kidney failure, American College of Sports Medicine, 1997; Booth & Winder, Finally, the consequences of diabetes are not limited to biological issues(Stanton, Revenson, & Tennen, 2007). According with these authors, an important psychological burden may be present. The very definition of chronic disease – "illnesses that are prolonged, do not resolve spontaneously, and are rarely cured completely" – carries with it a sense of inevitability. 2.4. DIABETES: A PUBLIC HEALTH ISSUE Diabetes is the most frequent metabolic disease and is now one of the main public health problems worldwide. The prevalence of diabetes is between 1 and 5% , but due to the asymptomatic characteristics of the early stages of the disease it is estimated that actually only 50% of cases are diagnosed(Bonen, 2001; Wild, Roglic, Green, Sicree, & King, 2004). Thus the true prevalence of diabetes may be as high as 10%, and type 2 diabetes accounts for 80 to 95% of all cases (Bonen, 2001; Eichner, 2002; Heyward, 1991; Hornsby & Albright, 2003; Miller & Dunstan, 2004; Steinberger & Daniels, 2003; Strine et al., 2005). The prevalence of diabetes is growing fast. Hawley (2004) reported a six fold increase in type 2 diabetes between Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
1958 and 1993 in the American adult population, while McGinnis (2002) reported an increase from 4.9 to 6.5% between 1990 and 1998 for the same population. Booth and Winder (2005) reported diabetes as being the fifth leading cause of death in the United States. In a study aimed at estimating the prevalence of diabetes worldwide for years 1995, 2000 and 2025, King et al. (1998) predicted a further increase in diabetes prevalence from 4.0% in 1995 to 5.4% in 2025. Overall an estimated 300 million persons worldwide will be suffering from diabetes in 2025. In that study different trends were noted between developed and develop- ping countries: a 42% increase is expected in developed countries (51 to 72 million individuals), whereas in developing countries this increase is much steeper (170%, from 84 to 228 million individuals). Furthermore, in the development and other factors: for instance in developed countries there are more diabetic women than men, while in developing countries the prevalence of diabetes is similar in both genders. These authors also point that in developing countries the major increment will occur in the 45-64 years age group, while in developed countries it will occur in the over 65 year group. Once those were the age groups that already had the largest proportion of diabetes subjects in 1995, this trend will therefore be accentuated. It has been estimated that, even if obesity were to stay the same until 2030, which is not likely, diabetes prevalence in the world will double because of ageing and the search for an urban lifestyle (Wild et al., 2004). Furthermore differences in diet, physical activity and other socioeconomic factors result in a higher prevalence Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
of diabetes in urban compared with rural areas (H. King et al., 1998). The current population migrations from a rural to an urban environment could thus be a contributing factor to an increase in diabetes prevalence. Based on data from the National Health Survey it is estimated that diabetes prevalence in Portugal increased from 4.7% in 1999 to 6.7% in 2006 and then to 8.2% in 2007. Estimates for 2025 point to 9.8% prevalence(Direcção Geral de Saúde, 2008). Diabetes is not just getting more prevalent; it's growing across the lifespan too. For a long time type 2 diabetes was considered to be a disease of adults, mostly because most cases usually occurred after the age of 40 (Bonen, 2001; Hornsby & Albright, 2003; H. King et al., 1998). However the increase in the prevalence of diabetes is no longer restricted to this age group; indeed diabetes is increasingly affecting younger individuals (Bonen, 2001; Lehmann, 1998; Sinha et al., 2002; Steinberger & Daniels, 2003). Between 1982 and 1994 the prevalence of diabetes increased tenfold in adolescents and currently about 30% of newly diagnosed cases occur in subjects aged between 10 and 19 years (Kabadi, 2004). The increasing prevalence amongst young subjects was reported by Sinha (2002)who found in a study of 167 children and obese adolescents that 25% of the children aged between 4 and 10 years and 21% of adolescents aged between 11 to 18 years old had IGT, while 4% of the adolescents were diabetics. The current prevalence of pre-diabetic individuals is also high. In the United States 34% of the total adult Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
population have IFG, while 15% have IGT and 40% have one or both of these conditions (Centers for Disease Control and Prevention, 2003). The situation is particularly serious among the elderly, and it has been reported by Lehmann (1998) that a quarter (25%) of subjects aged over 70 have IGT. In Portugal IGT prevalence is estimated at 10.1% (Direcção Geral de Saúde, 2008). 2.5. ECONOMIC BURDEN OF DIABETES diabetes, different kinds of costs may be considered (International Diabetes Federation, 2006a): • Direct costs to patients with diabetes and their families. Living with diabetes leads to the patient and his/her family carrying a significant economic burden through the cost of medications and frequent medical visits. Diabetic patients also have a higher probability of being admitted to a hospital (Bo et al., 2004), a greater risk of disability (American Diabetes Association, 2003), and their family income is frequently reduced when diabetes interferes with their work (International Diabetes Federation, 2006b). The economic impact of the disease can thus be considerable, especially in the poorest countries, where diabetic patients and their families bear almost the entire cost of whatever medical care they can afford. In those countries insulin is not subsidized by governments (who instead tax it heavily), and it is often not available at any price, which results in Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
high rates of premature death (International Diabetes Federation, 2006b). For instance in India the poorest individuals with diabetes spend an average of 25% of their income on private care, whereas in Latin America 40 to 60% of diabetes care costs are paid for directly 2006b). In Portugal the expense of drugs directly associated with diabetes is borne entirely by the healthcare system. However the treatment of co- policies for each pathology. • Direct costs to healthcare systems. Since diabetes is peripheral cardiovascular, endocrine/metabolic, renal, vascular and ophthalmological), part of the costs related to those diseases can be attributed to diabetes. That amount is calculated by comparing the health care use pattern between subjects with and without diabetes. In the United States of America the direct costs attributable to diabetes amounted to $91.8 billion in 2002. Diabetes accounts for about 10% of acute hospitalizations (Shephard, 1997), and it has been estimated that the 4.5% of Americans with confirmed diabetes represent 14.6% of United States of Hospitalisation (43.9%) and nursing home care (15.1%) were the major expenditure groups (American Diabetes Association, 2003). Also in the United States of America the per capita annual healthcare costs reached $13,243 for diabetic vs. $2,560 for non-diabetic Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
patients; when corrected for age, ethnicity and gender, diabetic patients still had 2.4 times higher healthcare costs than non-diabetic (American Diabetes Association, 2003). These results are in line with estimates done by Rubin, Altman, and Mendelson (1994) or by Nogueira (1999) who found, respectively, a 3 and a 2.5 times increase in per capita health care expenditures among diabetics. In Spain it is estimated that 6.3 to 7.4% of total public health expenditure is attributable to diabetes (Oliva, Lobo, Molina, & Monereo, 2004) and hospitalization (35-39%) and drugs (31-36%)were the most important items. In this study per capita annual expenditure was €1,290 to €1,476 for diabetics and €860 for non-diabetics. In Portugal, the direct healthcare costs attributable to diabetes for (Nogueira, 1999). The abovementioned sums are actually underestimated, because in all studies subjects with undiagnosed diabetes were considered as non-diabetics. Also this value does not take into account the cost of diabetes apply more frequently. Finally it should be stressed that inadequate diabetic control and the treatment costs (Gonçalves, 2001). • Indirect costs. Diabetes leads to increased work absenteeism and premature retirement, thus reducing productivity (Gonçalves, 2001; Nogueira, 1999). The stress and anxiety of daily living and, in some Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
situations, the pain, are costs that are intangible and therefore unquantifiable. CVD is the major cause of morbidity and mortality among individuals with diabetes, and it is also the largest contributor to both the direct and indirect costs of diabetes (American Diabetes Association, 2009). In the United States of America direct and indirect expenditure associated with diabetes reached $132 billion in 2002 forecast $156 billion expenses by 2010 were actually surpassed by the $174 billion spent in 2007 (American Diabetes Association, 2008a). Lifestyle changes could help in attenuating this situation but in most modern societies pharmacological interventions are preferred, and this leads to an increased economic burden (Bonen, 2001). The economic analysis of programs designed to encourage the efficiency; however the programs usually imply short term expenses and long term benefits(Cefalu, 2004). This author points that these studies are generally made in respect of a specific disease but, because some risk factors for type 2 diabetes, such as obesity, smoking, hypertension or hyperlipidemia, are also risk factors for other diseases and seem to be correlated to each other, these studies may underestimate the actual economic effectiveness of such Several economists and public health experts have tried to identify strategies to achieve population-wide lifestyle changes (Hill, Sallis, & Peters, 2004). In this study the Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
main conclusions were that psycho-social models aimed at changing individual behaviours are worthwhile, but only reach a small number of participants and have low maintenance rates. To these authors, individual behaviour will change only if there is concerted action across the environments and policies, producing a synergistic effect. It is essential that a study be made of market driving forces especially in the food business and also in a varied set of industries that relate to physical activity and sedentary behaviours, perhaps without being conscious of their role in this problem. 2.6. PREVENTION OF DIABETES 2.6.1. PRIMARY/SECONDARY PREVENTION
Due to the long period of development of the illness, the majority of the studies on diabetes prevention are conducted on samples with high-risk participants (usually with IFG or IGT), as in such cases about 30 to 50% of the participants will develop diabetes within 10 years time (Tuomilehto, 2005). Three large randomized controlled trials assessed the efficiency of lifestyle changes in diabetes prevention: The Diabetes Prevention Program(The Diabetes Prevention Program Research Group, 1999), the Finnish Diabetes Prevention Study(Tuomilehto et al., 2001) and the Da Quing Prevention Study(Pan et al., 1997). Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
Since 1999 the Diabetes Prevention Program Research Group implemented a randomised clinical trial in order to test strategies to prevent and delay the development of type 2 diabetes. This program (The Diabetes Prevention Program Research Group, 2002b) randomly assigned 3,234 individuals with IGT aged 25-85 years, with a wide distribution of obesity and ethnic backgrounds (The Diabetes Prevention Program Research Group, 2000), to three groups: a control group that received a placebo, a diet and exercise group (moderate exercise for 150 min /week) and a pharmacotherapy group that received metformin (The Diabetes Prevention Program Research Group, 1999). Lifestyle intervention information regarding nutrition, physical activity and sessions following the core curriculum were also scheduled (The Diabetes Prevention Program Research Group, 2002a). Dietary advice was focused on reducing total fat, and participants were taught and asked to self monitor fat and calory intake and to keep a log of their physical activity. Supervised physical activity was provided twice a week but attendance was voluntary. Both control and metformin groups received standard lifestyle recommendations, i.e. written information and an annual 20 to 30 minutes individual session that emphasized the relevance of a healthy lifestyle. After 3 years of follow-up, the diet and exercise group lost 5 to 7% of body weight and had a risk reduction of 58% (95% CI: 48-66%) compared with the control group. Metformin was also effective, but in this group only a 31% (95% CI: 17-43%) risk reduction was achieved (The Diabetes Prevention Program Research Group, 2002b). These Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
interventions were estimated to delay the development of diabetes by 11 years (lifestyle) and 3 years (metformin) and to reduce the incidence of diabetes by 20% and 8% respectively (Herman et al., 2005). The impact of these interventions on CVD risk factors such as hypertension, dyslipidemia was also assessed (The Diabetes Prevention Program Research Group, 2005a). Reduction in hypertension metformin groups for both systolic and diastolic pressures. Among hypertensive individuals at baseline, control was achieved for the lifestyle group with a 5% additional hypertensive therapy, while in the control and metformin groups a 15% increase was necessary. Total cholesterol and LDL showed no statistical differences between groups. Triglycerides fell in all groups but significantly more in the lifestyle group. HDL levels increased significantly in the lifestyle group compared to metformin or control groups. Conversely, there were too few CVD events for an effectiveness of these interventions was compared both from a societal perspective including direct (medical and non- medical) and indirect costs, and from a health care perspective that considered only direct medical costs (The Diabetes Prevention Program Research Group, 2003). The lifestyle intervention was the most cost–effective in both analyses, followed by the metformin intervention: from a societal point of view the lifestyle and metformin intervention had respectively costs of $24,400 and $34,500 per case of diabetes delayed or prevented. From a health care point of view those costs were $15,700 for the lifestyle and $31,300 for the metformin interventions. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
In the Finnish Diabetes Prevention Study, (Tuomilehto et al., 2001) a study was made of 522 middle-aged individuals with impaired glucose tolerance, randomly assigned to a control group (general oral and written information about intervention that included individualised dietary advice by a nutritionist (7 sessions in the first year and every three months afterwards) and exercise for at least 30 minutes a day (supervised aerobic activities and circuit training). After the 3.2 years follow-up, the risk of type 2 diabetes was 58% (hazard ratio 0.4; 95% CI: 0.3-0.7; p <0.001) lower in the intervention group than in their control counterparts. Compared with the control group, the intensive lifestyle intervention group had a significantly greater reduction in weight, waist circumference, fasting and 2 hours glycaemia after oral glucose challenge, total cholesterol and triglycerides, systolic blood pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP) and HbA1c, and higher HDL cholesterol levels (Lindstrom et al., 2003; Tuomilehto Also in the Finnish Diabetes Prevention Study, Laaksonen et al (2005) followed 487 individuals for 4.1 years with impaired glucose tolerance. The purpose of the study was to determine the role of leisure time physical activity (LTPA) in the prevention of diabetes. Individuals who had increased their levels from moderate to vigorous LTPA had a 63 to 65% risk reduction. Walking and low intensity LTPA increases were also effective, but in a more modest way. Results were attenuated when corrected for changes in diet and body weight. A follow-up of the participants was Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
counselling (Lindström et al., 2006). A relative risk reduction of 36% was still found in the intensive lifestyle intervention group. This reduction was related to achieved goals for weight loss, reduced intake of total and saturated fat, increased intake in dietary fibre and increased physical activity. The Da Qing Prevention Study (Pan et al., 1997) followed 577 middle-aged individuals for 6 years. Participants were randomized to one of four groups: control, diet only, exercise only and diet plus exercise. Compared to the control group, significant reductions in the risk of developing type 2 diabetes were obtained (31%, 46% and 42% for the diet only, exercise only and diet plus exercise groups respectively), after adjustment for baseline BMI and fasting glucose. The findings of these three seminal studies were further confirmed by others. In the Malmö Preventive Trial, Eriksson & Lindgärde (1998) followed 6,956 men and compared mortality rates among 4 different groups: normoglycemic individuals (control group), a "usual care" IGT group, an IGT lifestyle intervention group and a type 2 diabetes lifestyle intervention group including systematic dietary advice and exercise. After 12 years follow-up, the mortality rate in the diabetes group was the highest - 22.6 per 1,000 person years (95% CI: 15.6-31.5) followed by IGT routine treatment group - 14.0 per 1,000 person years (95% CI: 8.7-21.4). The lowest mortality rates were found in the IGT lifestyle group - 6.5 per 1,000 person years (95% CI: 4.1-9.9) and in the normoglycemic group - 6.2 per 1,000 Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
person years (95% CI: 5.7-6.8). These groups showed no significant differences between them. In that study BMI, SBP, smoking or cholesterol failed to predict mortality among individuals with IGT. Lower reductions in diabetes risk were found in the Indian Diabetes Prevention Program where 531 individuals with IGT were followed during 3 years (Ramachandran et al., 2006). Participants were randomly distributed into 4 groups: control (usual care), metformin alone, lifestyle alone and lifestyle plus metformin. Lifestyle intervention consisted of dietary and physical activity advice. Compared with the control group significant risk reductions were found for lifestyle plus metformin groups (-28.2%). Interestingly the combination lifestyle plus metformin did not provide additional protection relative to each intervention alone. These results do not confirm those obtained in the Diabetes Prevention Program, the study of Da Quing or the Finnish Diabetes Prevention Study. The fact that the intervention was limited to counselling, did not have supervised physical activity and that the population studied had different characteristics (the participants were younger and leaner) compared to the participants analyzed in those studies, might partly explain those findings. Mensink, Feskens, Saris, de Bruin, and Blaak, (2003) evaluated the effect of a lifestyle intervention program in 102 both gender individuals with IGT. 30 minutes of daily physical exercise were recommended to the intervention group, and free access was granted to physical activity Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
lessons integrating aerobic and resistance components. Personal nutrition advice was also given to this group, aimed at a weight loss of between 5 and 10% over a one-year period. The control group was informed of the benefits of exercise and of a healthy diet. The results confirmed the intervention efficiency: a mean weight loss of 2.7Kg, improved tolerance to glucose (-0.8 mmol/l) and improvement of cardio-respiratory capacity (0.1 l/min in VO2max). Kosaka, Noda, and Kuzuya (2005) conducted a randomized trial assigning 458 individuals with IGT to a control and an intervention group. Subjects from the control group received standard information, were advised to take 5-10% smaller meals and to increase their physical activity. Those recommendations were explained again every 6 months. The intervention group received individual counselling regarding adequate food consumption and 30 to 40 minutes walking each day was recommended. The intervention group also had their physical activity and usual dietary patterns assessed every 2-3 months. After 4 years diabetes incidence was 9.3% in the control group and 3.0% in the intervention (p<0.001). The authors noted that the reduction in incidence of diabetes in the intervention group was steeper than expected simply on the basis of the reduction of BMI. Also Liao et al. (2002) showed a lifestyle intervention directed at patients with IGT to be effective. In that study 64 subjects were randomized to a control or intervention group. The intervention included diet (less than 30% of total calories as fat, less than 7% saturated fat, 55% carbohydrate and 200 mg cholesterol daily) and Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
endurance exercise for 1 h three times a week. The control group was also prescribed a diet (less than 30% of total calories as fat, less than 10% saturated fat, 50% carbohydrate and 300 mg cholesterol daily) and a stretching exercise for 1 h three times a week. After 6 months the intervention group showed significantly greater reduction in BMI and percent body fat and an increase in cardio respiratory fitness (VO2max). In a meta-analysis regarding efficiency of lifestyle based interventions on subjects with a high risk for type 2 diabetes (Yamaoka & Tango, 2005), 9 randomized controlled trials were found. From a combined analysis their authors concluded that it is possible to reduce risk for type 2 diabetes by about 50%. This reduction seems to be effective for different BMI levels as proven by the American Diabetes Prevention Program and the Finnish Diabetes Prevention Study that reach the same conclusions about populations with different BMIs. However lifestyle interventions might have effects that are not mediated by weight reduction (F. B. Hu, Manson et al., 2001; G. Hu et al., 2004; Kosaka et al., 2005; LaMonte, Blair, & Church, 2005; Pan et al., 1997; Wannamethee et al., 2000). In short, and despite the considerable heterogeneity in the content and the way the interventions in these studies were implemented, it was possible to identify some similar results such as increased insulin sensitivity (Carr et al., 2005; Mayer-Davis et al., 1998; Perseghin et al., 1996; R. R. Wing, Venditti, Jakicic, Polley, & Lang, 1998), improved glycemic control (J. Eriksson et al., 1999; Galani & Schneider, 2007; Kosaka et al., 2005; Lindstrom et al., Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
2003; Tuomilehto et al., 2001) better lipid profile (Galani & Schneider, 2007; Lindstrom et al., 2003; Petrella, Lattanzio, Demeray, Varallo, & Blore, 2005; Stefanick et al., 1998; The Diabetes Prevention Program Research Group, 2005a; Tuomilehto et al., 2001; R. R. Wing et al., 1998), weight/ BMI reduction (Carr et al., 2005; J. Eriksson et al., 1999; Galani & Schneider, 2007; Kosaka et al., 2005; Liao et al., 2002; Lindstrom et al., 2003; Mensink, Feskens, Saris, de Bruin, & Blaak, 2003; The Diabetes Prevention Program Research Group, 2005b; Tuomilehto et al., 2001; R. R. Wing et al., 1998), lowered blood pressure (J. Eriksson et al., 1999; Galani & Schneider, 2007; Petrella et al., 2005; Stefanick et al., 1998; The Diabetes Prevention Program Research Group, 2005a; Tuomilehto et al., 2001; R. R. Wing et al., 1998) and better cardio respiratory fitness (Carr et al., 2005; Mensink et al., 2003; Petrella et al., 2005; R. R. Wing et al., 1998). 2.6.2. TERTIARY PREVENTION
The impact of lifestyle change programs in individuals with diagnosed type 2 diabetes has equally been studied. Table 1
presents a summary of these studies. Improvements identified in secondary prevention trials are confirmed in tertiary prevention: lifestyle interventions directed to type 2 diabetic patients tend to improve glycemic control. For HbA1c, improvements can reach as much as 10-20% of baseline (American Diabetes Association & American College of Sports Medicine, 1997). Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
The influence of the type of exercise was analysed in a meta-analysis (Snowling & Hopkins, 2006) that found that small to moderate reductions in HbA1c occur as a result of either resistance, aerobic or combined training in programs of at least 12 weeks duration. Combined training appeared to be the most effective, with decreases in HbA1c comparable to those obtained through diet or insulin (0.6- Using continuous glucose monitoring, Macdonald, Philip, Harrison, Bone and Watt (2006) concluded that moderate exercise improved glycemic control for a 20 hours period in obese individuals with type 2 diabetes. Periods of 24 to 72 hours are also referred (Horowitz, 2007; Sigal, Kenny, Wasserman, Castaneda-Sceppa, & White, 2006). This acute effect of exercise depends on exercise intensity and duration and can be increased in trained individuals (Colberg, 2006). Regularity in exercise is therefore important, because this acute effect is the most important effect of exercise on glycemic control (A. Kirk, N. Mutrie, P. MacIntyre, & M. Fisher, 2004; Miller & Dunstan, 2004). Regarding exercise intensity, there is some evidence that more intense exercise has an increased effect on glycemic control. American Diabetes Association recommendations (Sigal et al., 2006) encourage type 2 diabetic individuals who are already exercising to increase their exercise intensity in order to achieve better glycemic control and improved aerobic fitness. In their meta-analysis of the effects of aerobic exercise interventions on cardio-respiratory fitness in adults with Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
type 2 diabetes, Boulé, Wells, Sigal, Kenny and Haddad (2003) selected only interventions that lasted for over 8 weeks. They found larger reductions in HbA1c in studies with more intense exercise interventions, but they also noted that these more intense interventions were done with younger samples and therefore an age effect might be present. Interventions resulted in an overall increase in VO2max of 11.8% versus a 1% decrease in the controls. Considering only intervention groups submitted to moderate intensities, an increase of 9.5% of VO2max was achieved. Even if trainable, exercise capacity may be compromised in diabetic or even pre-diabetic patients (Fang, Sharman, Prins, & Marwick, 2005). In older individuals with type 2 diabetes exercise capacity may be seriously limited and the ability to increase exercise intensity may be very low(Kesavadev et al., 2003). Besides that, in these individuals, the effect of exercise over insulin sensitivity may be much milder(Kesavadev et Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2 Diabetes Mellitus
Table 1 – Tertiary lifestyle interventions according to country, sample, age, intervention and results
Reference
Age (years)
69.5 ± 5.1
For 16weeks- three
↑ Exercise capacity,
(Tessier et
(Control)
times a week 1 hour
Glycemic control
al., 2000)
(20C; 19I)
69.3 ± 4.2
aerobic, strength,
(Intervention group)
stretching session
↓risk of cardiovascular
(F. B. Hu,
5,125 female
events with increase in
Stampfer et
hours of moderate to
al., 2001)
vigorous PA
=Total cholesterol,
(Castaneda
16 weeks with a 3 (borderline),HDL,LDL, DBP
(31C; 31I)
↓ HbA1c, FPG, and SBP for
intervention group

(Maiorana,
(group A 6-
↑ Cardio respiratory
O'Driscoll,
training combining fitness; muscular
Goodman,
Australia
strength and ↓ HbA1c FPG,
Taylor, &
resistance exercise HR for trained group
group B 10-
trained last
Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2 Diabetes Mellitus
↑ HbA1c, Total
Cholesterol and SBP for

(A. Kirk et
Physical activity control group
Scotland
57.6 ± 7.9
al., 2004)
(35C; 35I)
↓ HbA1c, Total
Cholesterol and SBP for
intervention group

=BW;BF;HbA1c,FPG, VO2max
55.3 ± 3.2
For 6 months 20 to 40 for control group
minutes sessions 4 ↑VO2max and
al., 2004)
59.5 ± 2.5
↓BW;BF;HbA1c,FPG for
intervention group
↓ HbA1c, weight ,waist
Individual and group 53.3 ± 8.4
al., 2004)
(73C; 74I)
prescription medications
dieticians advice for intervention group
(Tokmakidis
, Zois,

4 months strength and ↑ upper and lower body
Volaklis,
55.2 ± 6.7
aerobic training strength
↓ HbA1c, FPG
Touvra,
2004)

Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2 Diabetes Mellitus
No change after 4 weeks
control period.

4 week control period After PRT: ↑ leg and arm
(Ibanez et
66.6 ± 3.1
maximal strength; insulin
al., 2005)
sensitivity
=BMI; ↓subcutaneous
abdominal fat

↑HDL and ↓SBP, DBP, BMI,
59.3 ± 6.2
Wandell,
For 4 months - 45 Total cholesterol, LDL
(Control)
minutes brisk walking for intervention group
(26C; 26I)
Engfeldt,
= HbA1c, FPG for both
= HbA1c,;SBP; DBP for
30minutes videotape 56.6 ± 9.6
both groups
(39C; 37I)
guided home based al., 2008)
↓BMI for intervention
exercise 5 days/week BF – Body Fat; BMI -Body Mass Index; BW – Body Weight; C-Control; DBP –Diastolic Blood Pressure; FPG – Fasting Plasma Glucose; HR – Heart Rate; I – Intervention; PA –Physical Activity; PRT – Progressive Resistance Training; SBP Systolic Blood Pressure. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
Tessier et al. (2000) studied the effect of aerobic exercise in 39 type 2 diabetics, aged over 65 years, submitted to a supervised exercise program 3 times a week. Each 60 minute exercise session comprised a 10 minute warm– up phase, a cardiovascular phase consisting of a 20 minute rapid walk, a 20 minute strength/endurance phase comprising 2 sets of 20 repetitions involving major muscle groups, and a 10 minute stretching/relaxation phase. After 16 weeks, significant improvements were found in cardio-respiratory fitness for the experimental but not in the control group. However no significant decreases were found in HbA1c, neither in the control nor in the intervention group. Although these results point to a limited effect of exercise in older individuals regarding glycemic control, they also stress its importance in the improvement of respiratory fitness and thus in the reduction of CVD risk factors. This is an important goal in tertiary prevention, because CVD is one of the major complications of diabetes. F.B. Hu, Stampfer et al. (2001), followed 5,125 diabetic women for 14 years and found a significantly lower risk for physical activity, including walking. Indeed walking is the exercise of choice for many diabetics because it is simple to do and does not require a formal structured exercise program (Bonen, 2001; Laffrey, 2000). For instance a two- fold reduction in all-cause mortality risk and a five-fold reduction of non-CHD CVD was found in older adults with type 2 diabetes who walked over a mile per day (Tyler, Deborah, Besa, Kritz-Silverstein, & Barrett-Connor, 2006). Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
2.7. TREATMENT OF DIABETES Glycemic control is the major objective of diabetic capillary glycaemia, but the control of glycosylated haemoglobin (HbA1c) is considered the primary goal of diabetes therapy because it expresses the average glycemic control achieved in the last 2-3 months (Eichner, 2002; A. Powers, 2006). Target values for HbA1c may vary according to patient functional status and co-morbidities, but in a healthy individual or in an adequately treated type 2 diabetic, HbA1c should stand below 7% (American Diabetes Association, 2009; A. Powers, 2006). Three main distinctive intervention areas are cornerstones in fighting diabetes: pharmacotherapy, diet and physical 2.7.1. DRUG TREATMENT
Pharmacotherapy is beyond the scope of this study, and, therefore, we will refer to this subject only marginally. Oral antidiabetic drugs include sulfonylureas, biguanides and alpha glucosidase inhibitors, which can be taken isolated or combined. In more severe cases, and despite adequate compliance with diet, exercise and oral agents, glycemic control is still poor. In those cases insulin administration is mandatory. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
2.7.2. DIET
Diet is a key element for the management and prevention of diabetes. Diets should be planned taking into account the usual eating habits and preferences of the patient (Klein et al., 2004) and, whenever possible, should be tailored to increase compliance. Albeit the fundamental principle is a nutritionally balanced diet (Kesavadev et al., 2003), a reduction in fat intake is commonly recommended. Indeed most successful diets are usually low fat diets, where fat intake represents 25-30% of total calories (Klein et al., 2004). Further due to the high prevalence of overweight and obesity among diabetics, most diets are also designed to achieve weight control. Beattie (2001) refers to different • Individualised moderate energy deficit diet: daily energy requirements are estimated taking into account age, sex, weight and physical activity level. A diet is established based on a 600 calories deficit relative to this value. This diet should allow a loss of 0.5-1 kg/week. • Fixed moderate energy diet: standardized diets with 1200-1300 calories per day. This kind of diet allows a weight loss of about 1 kg/week but has a high dropout due to restricted food choice that leads to monotony. • Calory-counting diets: these diets are rarely used in the clinical setting; they are more flexible regarding food choices but they also imply a good knowledge of food calory contents and the ability to control Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
portion sizes. The lack of professional advice may lead to undesirable results. • Very low calorie diets (250-800 calories/day) are not effective in the long term (P. Powers, 2005). Usually liquid based they lead to substantial weight loss due to severe energy depletion. Weight rebound and loss of lean mass are common and medical complications may If weight control is the objective, an appropriate goal setting is fundamental. Unattainable objectives usually lead to treatment failure and decreased compliance. Indeed a 5% weight loss may have a significant effect on health and is an attainable and reasonable initial goal (Klein et 2.7.3. PHYSICAL ACTIVITY
The role of physical activity and exercise in the prevention and treatment of type 2 diabetes is recognized by the American Diabetes Association, the American College of Sports Medicine, the North American Association for the Study of Obesity or the American Society for Clinical Nutrition (American Diabetes Association & American College Association, the North American Association for the Study of Obesity, & American Society for Clinical Nutrition, It is consensual that moderate intensity physical activity provides an adequate protective effect, and guidelines from Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
the American College of Sports Medicine, the American Diabetes Association (American Diabetes Association & American College of Sports Medicine, 1997), the North American Association for the Study of Obesity or the American Society for Clinical Nutrition (Klein et al., 2004) recommend moderate intensity physical activity for about 30 minutes most days of the week (U.S. Department of Health and Human Services, 1996). In each session a 5 to 10 minutes warm up period is required before progressing to moderate intensity exercise (American College of Sports Medicine, 2009b). In the core part of the session, activities that use large muscles in a rhythmic and continuous way should be emphasized (American College of Sports Medicine, 2009b). Exercise intensity should correspond to 50 to 80% of the heart rate reserve, corresponding to a rating of perceived exertion of 12 to 16 on a 6 to 20 scale(American College of Sports Medicine, 2009a). If the exercise intensity is too high, the release of epinephrine and norepinephrine will be exaggerated, leading to an increased glucose production, which may result in transient hyperglycaemia in a diabetic patient (Colberg, 2006). A cool down period is required to prevent a sudden reduction in venous return and to allow a gradual redistribution of blood from the extremities to other tissues(American College of Sports Medicine, 2009b). During exercise insulin production is decreased due to the action of catecholamines and glucagon, two hormones that increase the release of glucose by the liver. This action is intended to compensate the increase in glycogen Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
hypoglycaemia. Exercise duration is therefore important, because muscles' carbohydrate stores are limited, and even in a healthy individual hypoglycemia may arise (Colberg, 2006). In exercising type 2 diabetic patients this decrease in insulin production may not be enough. In this case, the production of an adequate blood glucose level (over 65 mg/dl) may be compromised and the risk of hypoglycaemia rises substantially (Colberg, 2006). During the process of restoration of muscle glycogen after physical activity, glucose is taken up from the blood in an insulin-independent process (Kesavadev et al., 2003). Exercise enhances tissue glucose uptake for a period that may last for 24 to 72 hours(Sigal et al., 2006), and is the most important effect of exercise in glycemic control (Colberg, 2006; Horowitz, 2007). There is some doubt about how much of the benefit is due to a training effect and how much is due to replenishment of glycogen stores, but after exercise the muscle is more sensitive to insulin action (Bonen, 2001; Shephard, 1997). Thus regularity of exercise is important, not because of its long term effect, but in order to ensure the continuous acute effect of exercise. Exercise planning for individuals with type 2 diabetes should take into account the following points: • Before engaging in an exercise program, type 2 diabetes patients should have an extensive medical evaluation where the cardiovascular, nervous, renal and visual systems should be screened for related diabetic complications (American College of Sports Medicine, 2009a); Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
• Sports that involve intense body contact should be detachment (Sigal et al., 2006); • Isolated sports practice should also be prevented, especially if it occurs in hazardous environments (such as diving or parachuting) due to the potentially fatal consequences of a hypoglycaemia (Barata, 1997); • Competitive exercises that lead to exhaustion might cause excessive levels of stress. Moderate exercise is characteristics, with the promotion and keeping of self-esteem, with satisfaction with life and with a better quality of life (Cruz, Machado, & Mota, 1996); • Aerobic training appears to be associated with better glycemic control while high intensity exercise may result in transient hyperglycemia and may not be appropriate especially for older people (Colberg, • Glucose monitoring before and after exercise is required (American College of Sports Medicine, 2009b); • Exercise should be avoided if fasting glucose levels are over 250 mg/dl or if non-fasting glucose levels are over 300 mg/dl (Albright, 1997; Sigal et al., • Participants should be aware of hypoglycaemia symptoms. In older people these symptoms may be less Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
intense than in younger people (Kesavadev et al., 2003; Williamson, 2011); • A supervised environment is recommended until • Quantifiable and reproducible ways of exercise are desirable, because exercise prescription and load dynamics are easier to adjust (American College of Sports Medicine, 2009b); • Proper footwear is required and special attention should be paid to foot–gel or air mid-soles. Polyester Diabetes Association & American College of Sports Medicine, 1997); • A diabetes identification bracelet or shoe tag should be clearly visible when exercising (American Diabetes Association & American College of Sports Medicine, • A source of rapidly acting carbohydrate must be available during exercise (Albright, 1997; Colberg, 2006; Williamson, 2011); • Exercise should include proper warm-up and cool-down periods (American Diabetes Association & American College of Sports Medicine, 1997; Williamson, 2011); • Proper hydration is required during exercise (Albright, 1997; American Diabetes Association & Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
American College of Sports Medicine, 1997; Williamson, 2011). Physical Activity in the heat needs special attention (American Diabetes Association, 2004b); • Prolonged exercise (over 1 h) may cause hypoglycaemia. This situation is enhanced by the use of insulin or oral hypoglycemic agents, therefore, a pre-exercise carbohydrate ingestion may be needed, aiming at a blood glucose level of 100 mg/dl. Adjustments in therapy might also be needed(Kesavadev et al., 2003); • High-resistance exercise using weights may be acceptable for young people with diabetes, but not for diabetes(American Diabetes Association, 2004b); • Individuals with neuropathy in the legs and feet may experience balance and gait problems and should avoid patterns(Williamson, 2011); • Exercise should be done daily. If that is not possible, the maximum interval between exercise bouts should be minimized (Sigal et al., 2006). 2.8. IMPLEMENTATION OF LIFESTYLE CHANGES Exercising regularly as well as keeping a proper diet, requires, in the vast majority of cases, a fundamental change in lifestyle. The problem is not so much the effectiveness of lifestyle changes but how to promote these changes in a sustainable manner. In this chapter strategies Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
to implement lifestyle changes and factors related to compliance will be briefly reviewed. Compliance with diabetes treatment implies a wide set of health behaviours: continuous control over diet, increasing physical activity, taking pills, daily assessment of glycaemia, daily checking of feet and periodical clinical exams. The degree of involvement of the patient is very high, as it demands not only knowledge about the disease, but also a considerable compliance effort (Eichner, 2002). Very often patients do not adhere to the prescribed treatment plan (Eichner, 2002). Lifestyle changes regarding diet and exercise may be complex and are aimed at the long term, leading to reduced compliance. Diabetic patients require continuing medical care and self- management education in order to prevent both acute and long term complications. Due to the complexity and diversity of the areas involved in the treatment, the constitution of a multidisciplinary, physician coordinated team, that prepares, guides and supports the diabetic patient on his treatment, is more effective (Kim et al., 2006; Mensing et al., 2006). This team might integrate professionals from distinct disciplines such as physicians, nurses, psychologists, social assistants, dieticians or exercise physiologists. It is difficult to achieve long term adherence to diabetic treatment. A rebound is common in weight control programs after one year, and typically 30% of initial weight loss is put back on in that period. After 3 to 5 years most patients are back to the baseline (Lindstrom et al., 2003; Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
Rena R. Wing et al., 2001). Drop-out rates of 50% within 6 months (Resnick, 2000) and 75% within 2 years are common (A. Kirk et al., 2004) in physical activity programs. Compliance with diet recommendations is also difficult to achieve. Hsia et al. (2002) studied the compliance of 13,777 participants with hypercholesterolemia with dietary recommendations from the National Cholesterol Education Program. Only 20% of the participants followed those recommendations about total fat and saturated fat intake. Lower compliance was associated with high BMI, sedentary lifestyle and smoking. Studying 1,480 adults with type 2 diabetes Nelson, Reiber and Boyko (2002) found that almost two thirds of the sample got over 30% of their daily calories from fat and 10% of total calories from saturated fat. Likewise 62% of the sample did not follow guidelines in respect of fruit and It is imperative that patients with diabetes see themselves as playing an active role in their care (Clark, 2003). Diabetes Self-Management Education (DSME) is an integral part of diabetes care and specific and detailed information about the disease must be provided to patients (Mensing et al., 2006). After assessment of the particular needs of individuals with diabetes DSME might include information on the following topics (Funnell et al., 2007): • Description of the diabetes disease and treatment • Inclusion of nutritional management into lifestyle; Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
• Using medication safely and with maximum therapeutic • Monitoring blood glucose and other parameters and management decision making; • Preventing detecting and treating acute complications; • Developing personal strategies to address psychosocial issues and concerns; • Developing personal strategies to promote health and behaviour change. Studying 22,682 patients with type 2 diabetes, Strine et al. (2005) found that about 48% of them never received DSME and estimated that 50 to 80% of patients with diabetes knew little about the management of their disease. Those ophthalmologic examination, to have regularly checked their feet for sores or their blood sugar and HbA1c levels. Information about the disease may be essential, but it is not enough to guarantee compliance. Albarran et al.(2006) studied 48 diabetic patients and 38 relatives divided into six discussion groups (6 to 8 members each). During the intervention period 5 meetings took place to discuss lifestyles and knowledge about diabetes. After 8 months the knowledge about diabetes had increased significantly, but no significant risk-reduction was observed. Also Ogden Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
(2004) notes the importance of keeping patients informed about the disease as a way of increasing compliance with the treatment, but the author also points that in some cases the relationship between information about the benefits of physical activity and compliance is very weak. Patient empowerment is defined as helping patients develop the capacity to be responsible for one's own life. The role of the patients is to be well informed active partners in their own care. The role of the health professionals is to help patients make informed decisions and through education help them to overcome barriers (Funnell & Anderson, 2004). Goal setting should be a negotiated process between professionals, experts about diabetes and its treatment, and patients, experts about their own personal goals (Funnell & Anderson, 2004; Lerman, 2005). Goals should preferably be expressed in a way that is most related to the patient's personal goals (Clark, 2003). Thus an intervention based on a partnership between physician and patient is recommended. The use of a linguistic level appropriate to the patient is critical, so that the patient is able to negotiate and take part in the expectations and health-beliefs are crucial in the design of therapies so that they can be accepted and accomplished "adherence" should replace "compliance" as the latter term feels paternalistic and is associated with obedience, whereas the former relates to a fundamental part of the process: the agreement and commitment of the patient to the prescribed treatment. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
Adherence to treatment depends on a large number of factors, and over 200 variables might influence adherence to treatment (Silva, Pais-Ribeiro, & Cardoso, 2005) but adherence studies are difficult due to the lack of adequate standardized methods to measure adherence. Most studies used patients' self reports, but it is probable that this procedure overestimates compliance because patients tend to desirability. Therefore reports of non-compliance are more trustworthy than those of compliance. Adherence is a dynamic event: it may happen in different degrees, and behaviour can change considerably over a short period of time (Lerman, 2005). Four main clusters of correlates of adherence behaviours in diabetes were proposed by the World Health Organization characteristics, intrapersonal, interpersonal and environmental factors. 2.8.1. TREATMENT AND DISEASE CHARACTERISTICS
According to the psychosocial typology of the illness the adaptation of the subject to the illness is related to the following variables (Rolland, 1994; Steinglass, 1987): • Beginning of the illness (sudden or sharp, insidious or gradual, mainly focusing on the perception that the subject has of the illness, and not so much on its physical symptoms). • Evolution: gradual, constant or episodic (associated with how quickly the illness progresses, with the Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
necessity of care, with the role and task/function changes in the personal, family and social life of the • Result: death, gradual and/or fatal damage, or other expected result which will vary from time to time (according to the prognosis for the illness, to information about the illness and to clarification of patient's fears). • Incapacity: degree of damage from the cognitive, sensorial and motor point of view, which also involves the disseminated social constructions of the illness (i.e estimates that the several levels of damage and its combinations can provoke different types of incapacity - none, average, moderate, severe). • Other factors, such as the visibility of the symptoms, severity of the crises, genetic contribution, type of treatments and the age of appearance are also prominent in the process of psychological and psycho- social adaptation to the illness and are associated with treatment adherence. Disease characteristics will influence expectancies about disease control, therefore changing the locus of control. Commitment to health behaviours and to medical treatments doesn't always assure control over the disease's outcome (Stanton et al., 2007). For type 2 diabetes the study of adherence to the different components of its treatment must be made in an independent form (World Health Organization, 2003). In the World Health Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
Organization report (2003) adhesion rates varied from 23% to 33% for glucose monitoring, from 70 to 80% for taking pills, from 37 to 70% for diet and from 26 to 52% for prescribed physical activity. Some aspects of the treatment influence adherence. Paes, Bakker, and Soe-Agnie (1997) found a 79%, 65% and 38% adherence for a once, twice and three-daily regime respectively of oral hypoglycemic drugs. Complexity of treatment and treatment length are thus important issues to consider. Short term treatments have higher adherence than Organisation, 2003). 2.8.2. INDIVIDUAL FACTORS
Once diabetes is diagnosed, an adjustment process occurs. There is evidence of adjustment processes' heterogeneity whether from individual to individual or within the same individual across time (Stanton et al., 2007). Individual coping abilities will greatly influence behaviour towards the disease. Referring to an individual's perception about the underlying main causes of events in his/her life, the locus of control is a key element(Rotter, 1966). If it's external, the individual will consider the disease as being out of his/her control. Adherence to treatment will then be compromised. If it's internal responsibility over his/her health will then lay on future behaviour, and adherence to treatment is more likely. Willis and Campbell (1992) analysed the general population and found fatigue, lack of time, lack of facilities and Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
lack of knowledge about fitness as the main barriers affecting adherence to exercise programs. These authors considered that fatigue is often a psychological issue more than a physical one. Lack of time may be due to spending time on other behaviours not related to health (like watching TV) and lack of facilities or equipment may mean lack of pleasant facilities or equipment. Psychological aspects may indeed be highly relevant in the success or failure of adjustment and disease management (Rolland, 1994; Steinglass, 1987). There is some evidence that high self-concept and self-esteem are associated with high levels of diabetes self management (Laffrey, 2000; Silva et al., 2005).A low self-esteem is associated with comfort eating, excess alcohol intake or physical activity reduction, thus inducing lethargy and lack of motivation (Swinburn & Egger, 2004). Mood states also influence treatment outcomes through changing adherence (Silva et al., 2005; Rena R. Wing, Phelan, & Tate, 2002). Its analysis will be made in a subsequent chapter. 2.8.3. INTERPERSONAL FACTORS
One of the most influential aspects on adherence to treatment seems to be social support (Lerman, 2005). The support. Family and social support systems may help patients to take medications on time or by their calling attention to a larger than usual meal. On the other hand, if interpersonal relationships are poor, well intended Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
advice may be regarded as criticism, generate stress and anxiety and contribute to an even poorer relationship. Sluzki (1996) identifies a recursive relationship between personal social network (in the several types of aid and support made available) and health/illness. He concludes that the quality of the personal social network, and the way that its elements function, have a relevant impact on the promotion of healthy lifestyles. Equally the personal social network is also fundamental to the aid given to patients, particularly in the way that they can adapt to the illness, and people from the network can assume an active and collaborative role in the treatment. The quality and frequency of contact between the patient Compliance with healthy lifestyles may be accomplished more easily if the contact with health team members is more frequent (Eichner, 2002; Miller & Dunstan, 2004; Rafferty, Anderson, McGee, & Miller, 2002; Trento et al., 2001). Tuomilehto et al.(2001) report an increase in health– related behaviours among intervention group participants during the follow-up examinations. This group had frequent contacts with health team members, especially nutritionists and exercise monitors. Working with groups of patients seems to be a valid way to intervene: it allows the patient to meet other individuals with the same problem and on the other hand it increases contact time with health care providers (Gucciardi, DeMelo, Lee, & Grace, 2007; Trento et al., 2001). Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
individuals, Rafferty, Anderson, McGee and Miller (2002) found that compliance was higher among subjects who were told by their clinician that they had high blood pressure. The perceived threat might be an important element in the adoption of health behaviours. 2.8.4. ENVIRONMENTAL FACTORS
Environmental factors that condition adherence to treatment differ according to culture and lifestyle. Exposure to unhealthy environments, such as to an environment that favours low physical activity or to one with easy access to high caloric food, is a major obstacle to lifestyle In a diabetes intervention program conducted in Mexico most individuals complied with the minimum recommended physical activity despite the lack of government effort to promote physical activity. The levels of physical activity found in this study were higher than those in the USA for both healthy Mexican-Americans and adults with type 2 diabetes (Bacardí, Rosales, & Jiménez, 2005). In Greece a meta- analysis of participation in physical activity and exercise found low levels of participation (Tzormpatzakis & Sleap, 2007), and Parks, Housemann and Brownson (2003) found differences between urban and rural areas. The heterogeneity of the cultural characteristics of the environment may therefore influence adherence to one or other components of the treatment, such as physical activity recommendations. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
Other environmental aspects that influence behaviour change include access to healthy food or to facilities for exercise. Socioeconomic factors play here a crucial role (Weinberg & Gould, 1995). A higher quality diet is associated with a low–energy- density food choice and to higher diet costs (Darmon, Briend, & Drewnowski, 2004; Drewnowski, Monsivais, Maillot, & Darmon, 2007). Sugars, refined grains and fats often increasing the percentage of total energy intake from this kind of food and consequently decreasing the percentage of energy from the more expensive fruits and vegetables (Darmon et al., 2002). This pattern of choices is affordability of foodstuffs may also depend on the type and number of grocery stores in a particular area (Block & A low socio economic status may directly affect adherence to treatment by conditioning access to health care or, indirectly, by making depression and anxiety more common. In fact individuals with low socio-economic status find life events more stressful and at the same time have fewer social and psychological resources to manage them (Everson, Maty, Lynch, & Kaplan, 2002; Stanton et al., 2007). The patient's educational level is another factor that influences adherence to treatment. Higher education levels were found to be associated with higher levels of physical activity as well as with increased compliance with dietary Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
advice (Drewnowski & Specter, 2004; Hsia et al., 2002; A. King et al., 2000; Lerman, 2005; Rafferty et al., 2002; Strine et al., 2005). In western societies the concept of an ideal (thin) body leads to body dissatisfaction and even guilt feelings towards one's body in obese and overweight individuals. Still in this case some activities might be discretely introduced into daily life in order to increase physical activity, such as getting out of the bus one stop in advance and walking a little more or using the stairs rather than the lift (Beattie, 2001). Increased body weight may be a disincentive for exercise and physical activity: overweight individuals tend to do fewer and less demanding activities, generating further weight gain (Swinburn & mechanical problems like arthritis, lower back pain or exercising adequately(Swinburn & Egger, 2004). 2.9. MOOD STATES AND PHYSICAL ACTIVITY Despite the fact that physical activity is part of the recommended treatment in type 2 diabetes, there is a considerable lack of data regarding the psychological benefits of participation in physical activity programs (Biddle & Mutrie, 2001). Indeed in their joint position American College of Sports Medicine consider exercise to be a first line measure against diabetes. Nothing is said however about the psychological advantages of exercise or Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
about compliance or dropout rates in exercise programs (American Diabetes Association & American College of Sports Medicine, 1997). Exercise can play an important role in fighting depression because exercise can reduce stress and increase the sense of control that leads to a positive attitude about life, as referred to by Mutrie (2001). Exercise may enhance perceptions of well-being which are important predictors for staying active in older ages. These effects might be explained by the larger release of endorphins - natural brain opiates - that occurs during exercise, as well as by the more intense social activity usually associated with exercise (Ogden, 2004). A meta–analysis of 39 studies and 20,218 subjects over comorbid depression in adults found a double likelihood of depression amongst individuals with diabetes (Anderson, Freedland, Clouse, & Lustman, 2001). Other meta–analysis of the psychological advantages of exercise were done by Biddle and Mutrie (2001) and Leith (1994). Both of these studies found an inverse relationship between exercise and depression. These findings are in line with those of Ruuskanen and Ruoppila, (1995) who found a relationship between a higher prevalence of depression and no regular exercise. The Surgeon's General Report (U.S. Department of Health and Human Services, 1996) notes the role of exercise in relieving anxiety symptoms, promoting well-being and reducing the risk of depression. This seems to be a consensual conclusion. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
Blumenthal et al. (1999) conducted a study of patients with depression who were aged over 50 years. Three groups were exercise, another had pharmacotherapy and the last one received both treatments. The authors concluded that all three methods were effective in fighting depression. The pharmacotherapy group got quicker results but the exercise group achieved the same results after 16 weeks. Furthermore exercise interventions are also associated with better quality of life than pharmacotherapy interventions (The Diabetes Prevention Program Research Group, 2003). Aikens, Aikens, Wallander, and Hunt (1997) studied 72 retired individuals, aged 59 or older, with type 2 diabetes. They found a strong association between stress and poor glycemic control among individuals with low levels of physical activity. These individuals are consequently more vulnerable to daily undesirable events. In order to access changes in mood states as a consequence of exercise a large variety of studies used the Profile of Droppleman, 1971), a 42 item questionnaire grouped in six factors of mood states: Tension - Anxiety, Depression - Dejection, Anger – Hostility, Vigor – Activity; Fatigue – Inertia and Confusion – Bewilderment. Physical activity appears to promote an "iceberg profile" (Alves, 2005; Biddle & Mutrie, 2001; Leith, 1994) – an increase in Vigor – Activity and a decrease in every other factor considered. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
2.10. MOTIVATION THEORIES The research about the reasons why people adhere to healthy lifestyles, and the barriers that prevent that adherence, are of great importance. Only by understanding what motivates individuals is it possible to promote well designed programs, adapted to their needs. In a meta-analysis Biddle and Mutrie,(2001) identified 6 main theories that try to explain human behaviour related to exercise adherence: • Theory of reasoned action(Ajzen & Fishbein, 1980; Fishbein & Ajzen, 1975): based on the assumption that intention is a determinant of behaviour. Individuals will, before adopting a given behaviour, evaluate positive and negative consequences of that particular behaviour, developing an attitude towards it. External variables will exert their influence over what is perceived as positive or negative in a particular environment. Subjective normative factors will work as a social regulator of attitudes. Both subjective forecast intention; • Theory of planned behaviour (Ajzen, 1985): not very different from the previous, but rather a remodelling, this theory introduces the concept of "Perceived intention. In fact the theory of reasoned action failed to explain the lack of volitional control that occurs in the adoption of some behaviours. The Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
perceived ease or difficulty of performing a specific behaviour might influence intention to perform that behaviour or the behaviour itself. Opportunities and resources, as well as perceived power over behaviour, are included in this construct. Some health behaviours such as quitting smoking or engaging in a weight control program may not be adopted because individuals belief to have poor control over their own behaviour and don't even try to adopt them as habits; • Health belief model(Rosenstock, 1974): this model predicts that people will not adopt health protective threatening, have minimal levels of health motivation and knowledge, find themselves as vulnerable, believe in the efficacy of the behaviour and find the behaviour easy to adopt; • Protection motivation theory(R. W. Rogers, 1975): similar to previous puts emphasis on the perceived threat to health, which depends on the perceived severity and the perceived probability of threat. The coping appraisal depends on the perceived efficacy of the preventive behaviour and the perceived self- efficacy of the individual. The threat appraisal and the coping appraisal determine the intention to protect and thus the adoption of the protective • Self-determination theory(Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000): incorporating four theories, this is a macro-theory of human motivation and personality, Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
focusing on the dialectic between the active organism and the social context on the one hand, and the degree to which human behaviours are determined by personal choice on the other. The theory states that there are three innate, essential and universal psychological needs - competence, autonomy and relatedness – that, when met, will improve intrinsic motivation, mental health and well-being. Conversely, when not met, a person will function sub-optimally and will show evidence of low motivation and ill-being; • Self Efficacy Theory(Bandura, 1977): the rationale behind this model is that individuals tend to choose competent. These situations allow positive emotions, low anxiety and an internal locus of control. According to this theory, past experiences with a particular behaviour will influence the adoption of that behaviour in the future. Perceived self efficacy may also be enhanced by comparison with others, if the individual finds him/herself more competent than others in a particular behaviour, or through social These 6 theories overlap considerably, and different attempts to form an integrated model have been made, usually based on the theory of planned behaviour. This transtheoretical different stages of adherence to a behaviour adoption: • Pre-contemplation: there is no intention to adopt the Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
• Contemplation: a behaviour change is considered; • Preparation: small changes occur in behaviour; • Action: a new behaviour is adopted for less than a 6 • Maintenance: the adoption of the new behaviour is sustained over a 6 month period. This theory has supported the work of A. Kirk et al. (2004) who analysed changes in stages of behavioural adoption after 12 months of physical activity counselling. The objective was the adoption of 20 minutes of moderate to hard exercise three times a week (American College of Sports Medicine guidelines in 1990). The intervention included 30 minute consultations every 6 months and follow- consultation. The stage of exercise behaviour changed over the intervention period for the experimental group, while no changes occurred in control group (A. Kirk, N. Mutrie, P. MacIntyre, & M. Fisher, 2004). The experimental group also had significantly better results than the control group in glycemic control, blood pressure and total A counselling strategy to promote the adoption and maintenance of physical activity by type 2 diabetic patients was proposed by Di Loreto et al (2003). The strategy comprised an initial 30 minute session where 7 keys points were made: Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
• Motivation: the benefits of regular exercise were • Self-efficacy: the patient was asked to collaborate in accomplishable. Realistic goals were established; • Pleasure: previous experiences with exercise were asked about. Several activities (outdoor/indoor) were • Support: The patients' partners were also invited to engage in the program; • Comprehension: Patients were asked about the established program to ensure they had understood it. • Lack of impediments: potential obstacles to exercise were identified and the patient suggested ways to overcome those barriers. • Diary: patients were asked to keep a log of their performed Physical activity. This way self-efficacy This intervention group was followed up with a phone call after the initial session and with a 15 minute session every 3 months. In this study the intervention group was compared with a control group that received standard counselling. The results showed a significant improvement in physical activity for the intervention group after a two Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
year intervention. Significant improvements in BMI and HbA1c were also found. Some strategies based on these theories have been proven to have some positive effect on adherence and should be adopted in future programs: • Physical activity programs should have a pedagogical scope, where the benefits of increased physical psychological ones. Participants' knowledge about such benefits should never be taken for granted. (Willis & Campbell, 1992); • The program must ensure that the participants have understood the given information (Di Loreto et al., • Adequate goal setting (particularly about weight or accomplishable physical activity) (Rena R. Wing et • Look for social support – a group or a partner committed to the same objective (Di Loreto et al., 2003; Lerman, 2005); • Program participation must be as simple as possible • The program should provide frequent contacts with health team members (Eichner, 2002; Miller & Dunstan, 2004; Trento et al., 2001; Tuomilehto et al., 2001); Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
• Patients should keep logs to track eating and physical activity habits in order to identify situations that physical activity objectives, and should develop strategies to avoid them (Di Loreto et al., 2003); • Patients should be taught that default from a diet or from a physical activity program should not be seen as an irreversible failure but as part of the process. Patients should be able to cope with small lapses. (Beattie, 2001; P. Powers, 2005). Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
3. OBJECTIVES
The objectives of this study were: • To characterize the daily physical activity of a mellitus, particularly the time spent in vigorous and moderate physical activity as well as the time spent walking. • To characterize the dietary habits of the same population, and particularly the degree of compliance with the dietary recommendations for the Portuguese • To assess the effectiveness of a 9 month lifestyle intervention consisting of a low workload physical activity program and a nutritional education program aimed at the adoption of a more active lifestyle and better nutritional habits. • To assess the impact of such a program on: o clinical and biological variables: parameters of diabetic control; o fitness: progress achieved in different physical qualities such as strength, aerobic endurance, flexibility and agility; o psychological: evolution of mood states; o economic: cost of medication. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
The rationale for those objectives was that physical activity and diet are the cornerstones of diabetes management and that intervention programs targeting these areas should look to help bring about a synergistic effect Guidelines from major international organizations recommend moderate physical activity for 30 minutes most days of the week (American Diabetes Association & American College of Sports Medicine, 1997; Klein et al., 2004; U.S. Department of Health and Human Services, 1996). However research on the effectiveness of physical activity programs with lower intervention loads is needed (LaMonte et al., 2005). activity with lower workloads may be easier to implement, with increased adherence and lower dropout rates, and might have reduced costs. When applied to type 2 diabetic patients, supervised classes should be seen as "centres for behaviour change", providing information about the disease and helping patients to adopt healthier lifestyles. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
Félix Hopffer Romero 4. MATERIALS AND METHODS
4.1. SÃO JOÃO HEALTH CENTRE This interventional study took place at São Joã Centre, a primary health care unit located in central Lisbon, which covers about 40,000 people (Fi
area where this unit is level and a rather elderly population. At the São João Health Centre about 1,90 registered as diabetics, and they the health centre physicians and specialized nurses. Out of Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
those, only about 300 diabetic patients come to a specialized nurse consultation regularly, despite these consultations being advised by physicians and free of charge. The history of the diabetic patient is recorded here and his/her ability for disease self management is evaluated. Instructions on self-glycaemia control and about the disease are given as well as general lifestyle counselling, including nutrition and physical activity. Specific patients' problems are also discussed. Patients attend the consultation with a periodicity of between 15 days and 4 months depending on the nurse's evaluation of the achieved control. This health unit has recently implemented a program named "Saúde em Movimento" – Health in Motion – directed at type 2 diabetic patients. This program was the result of the cooperation between S. João Health Center, Escola Superior de Desporto de Rio Maior - Instituto Politécnico Santarém and the Centro de Nutrição e Metabolismo - Instituto de Medicina Molecular. The main purpose of this program is to provide, apart from the already mentioned care services, individual dietary activities occur in the unit's facilities. With this in mind, a multi-disciplinary team was set up including a physician, a nurse, a nutritionist and a physical activity After being launched, the program and its objectives were cooperation was asked in order to advise all diabetic Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
patients with no contraindication to exercise to attend the specialized nurse consultation and join the program. It was expected that the regular and frequent contact between patients and members of this multi-disciplinary team would help patients to adopt better health behaviours. To ensure a coordinated work, several meetings took place between the health centre director, specialized nurses, nutritionists and the physical activity instructor. In these meetings the work of every member was described and analysed in order to allow each one to have a complete knowledge of the program and to make sure that no contradiction would be found in the information provided to the patient. The channels of communication were established and the specialised nurse was appointed as the one responsible for reporting to each patient's physician. nutritionists every fortnight and the physical activity instructor monthly. 4.2. SAMPLING AND STUDY DESIGN The S. João Health Centre has around 1.900 diabetic patients registered and out of those, only about 300 consultations. Invitations to participate in the study were made to these 300 patients. The inclusion criteria were: • Diagnosed type 2 diabetes; Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
• Absence of contraindication to exercise; • Agreement to participate in the experiment (written Exclusion criteria included: • contraindication to exercise; • pregnancy or lower limb amputation; • inability to follow the program regularly - a minimum of 75% attendance was set. Initially, only 47 subjects complied with these criteria but during the study period 4 individuals dropped out requested from each participant in the study. Data was gathered between February 2005 and July 2006 with a 9 month period between each subject observation. The sample was then divided into two groups according to the participant's choice. Those who were willing to participate in the experiment but not to engage in physical activity classes or nutritionist consultations were assigned to the control group (n=24, 12 men and 12 women, age 68.9±11.3). The control group wasn't submitted to any additional treatment apart from the regular medical and specialized nurse consultations already mentioned. Those who were willing to participate fully in physical activity classes and nutritionist consultations engaged in the "Saúde em Movimento" program and were assigned to the Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
intervention group (n=19, 6 men and 13 women, age Figure 2 summarizes the sampling process.
Individuals identified as diabetics in the Health Center Regular attendance to nurse consultations? Compliance with inclusion and exclusion criteria at the beginning of the study? Compliance with inclusion and exclusion criteria at the end of the study? Individuals that agreed to participate Individuals that agreed to participate in the intervention group in the control group Figure 2 – Flow chart showing recruitment and affiliation to groups of
study subjects
Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
The intervention group was given dietary advice and physical activity classes. Dietary advice was provided in monthly consultations by trainee nutritionists under the supervision of the Centro de Nutrição e Metabolismo - Instituto de Medicina Molecular. This advice was adapted to specific needs and individual preferences. The main dietary guidelines included: • Eat every 2.5 hours with a special focus on breakfast and evening meal. • Increase vegetable and fruit consumption (max 3 • Reduce food with a high glycemic index such as sweets, During the nutritional consultation, recommendations to increase physical activity were also provided. Physical activity classes of 50 minutes each were provided twice a week in the Health Centre facilities by a Health and Fitness trainee under the supervision of Escola Superior de Desporto de Rio Maior. A typical class included a 10 minutes warm-up period, a 30 minutes core part and a 10 minutes cool down period. The physical activity classes were low impact and had a high percentage of aerobic exercises which required the use of large muscles in a rhythmic and continuous fashion. Exercise intensity was moderate according to both the American College of Sports Medicine (ACSM) recommendations and criteria (American College of Sports Medicine, 2006). Borg's scale of perceived exertion was taught to participants, and an Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
intensity target value of 12-13 on a 6-20 scale was sought(Borg, 1970). Walks and outdoor classes occasionally took place in order to allow a change of environment. Apart from providing extra physical activity, the program had the additional goal of promoting the increase of individual daily physical activity. Various simple strategies to raise daily activity were taught: • Elevators should be avoided and stairs should be used as much as possible. • Leaving the bus one stop before destination and walk the remaining distance. • Participants were given a list of physical activity The role of physical activity classes as "behaviour modification centres" was enhanced by the physical activity instructor, not only in relation to physical activities but also in relation to dietary compliance. Also whenever significant changes occurred in a patient's health a physician consultation was advised. 4.3. DATA COLLECTED 4.3.1. PHYSICAL ACTIVITY HABITS
Physical activity was measured through the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) - short form. This questionnaire, originally created by Booth et al (1996), is now validated in 12 countries including Portugal (Craig et Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
al., 2003). Its short form evaluates the time spent in a week doing physical activity. For this purpose three different kinds of physical activity were considered: • Vigorous activity - Activities considered as being within this category imply intense physical effort such as lifting heavy objects, digging, taking aerobic or step classes, fast cycling, running, swimming, considered if practised for at least 10 minutes. An average Metabolic Equivalent (MET) of 8 was given to these activities("Guidelines for Data Processing and Questionnaire (IPAQ) – Short and Long Forms," 2005). • Moderate activity - This category includes activities which promote breathing adaptation such as carrying light objects, cycling, hunting, gardening, playing table tennis, domestic activities like scrubbing or cleaning. A minimum of 10 minutes is necessary for it to count in the calculation of physical activity. An Questionnaire (IPAQ) – Short and Long Forms," 2005). • Walking time – All the walking time should be included in this category, covering: travel to home or work, walks done for leisure, sports or just moving around. As in the other categories, walking time should be included if it lasted for at least 10 minutes. An average metabolic equivalent (MET) of 3.3 was given to Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
these activities("Guidelines for Data Processing and Questionnaire (IPAQ) – Short and Long Forms," 2005). In order to estimate the questionnaire reliability in this population, intra-class correlation coefficient was used with a test-retest applied to 10 subjects with a 2 week interval. Relative reliability was 0.99 for vigorous and moderate activity and 0.98 for walking time. 4.3.2. DIETARY HABITS
Dietary intake was assessed by a nutritionist using the 24 hour recall method. The participant had to indicate and provide approximate sizing of all foodstuffs and drinks he/she consumed in the 24 hours prior to the interview. Each participant was subsequently classified as complier or non-complier according to the dietary recommendations for the Portuguese population (Table 2). For example if the
consumption of a single average sized fruit in one day is reported, and considering that the recommended consumption is between 3 and 5 portions per day, this subject would be classified as a non-complier. Table 2 – Categories and Dietary recommendations for the Portuguese
population. Units are portions.
Vegetables Fruit Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
Also a dietary score was computed for each participant for each evaluation time according to the number of categories where that individual is a complier. Hence a participant with a healthy dietary score of 4 had a better dietary intake according to the Portuguese recommendations than a participant with a dietary score of 2. The changes in the subject's dietary habits were subsequently classified. All individuals with negative scores were classified as having worsened their dietary patterns, those who had 0 has having no change, and all with positive scores as having improved their dietary habits. However any favorable change in dietary behaviour (even if the desired outcome was not reached) could be considered as relevant. This analysis was made leaving out of account whether or not the changes were enough per se to change the categories were defined: negative (-1) when moving away from the reference interval; maintenance (0) when no improvement (1) when the change was towards the interval reference, independently of reaching it or not. Another score (Dietary Habits Evolution) was computed as the sum of dietary evolutions of the different categories. Thus a subject that kept his dietary behaviour in two categories, got closer to reference values in 4 categories and worsened in 1 category would have a score of 3. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
4.3.3. CLINICAL AND BIOLOGICAL ASSESSMENT
Weight and height were measured on a SECA scale and a recommendations. The body mass index (BMI), defined as the ratio between weight and height (in meters) raised to the square was then calculated. Subjects according to the American College of Sports Medicine criteria (Going & Davis, 2001): underweight if BMI<18.5 kg/m2; normal weight if BMI between 18.5 and 24.9 kg/m2; overweight if BMI between 25.0 and 29.9 kg/m2 and obese if Body composition was determined through bipolar manual bioimpedance with an OMRON BF-300 Body fat monitor (OMRON, Japan) and the results were expressed as a percentage of Blood pressure was measured by a certified nurse, with a manual sphygmomanometer, in resting conditions, prior to physical tests. Hypertension was considered as SBP≥140 mmHg and/or DBP≥90 mmHg (American College of Sports Medicine, 2009a), or if the patient took antihypertensive drugs. The prevalence of hypertensive patients was assessed and, among these, the percentage taking antihypertensive drugs and the percentage of patients with controlled blood pressure, defined as SBP<140 and DBP<90 mmHg. The treatment rate was defined as the ratio between the number of individuals receiving antihypertensive treatment and the total number of hypertensives. The control rate was obtained by dividing the number of treated and controlled Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
hypertensives by the total number of hypertensives (Macedo As there are no laboratory facilities in the health unit, blood analyses were performed in different laboratories external to the health unit. In order to avoid bias due to different calibration processes, participants were asked to use the same laboratory throughout the study period. Total cholesterol levels were considered as adequate if below 200 mg/dL; intermediate risk was defined as values between 200 and 240 mg/dL and high risk for values >240 mg/dL. Triglyceride levels were considered high when they were >150 mg/dl, and a minimum of 40 mg/dl was set to define adequate HDL cholesterol levels ("Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) Final Report," 2002). LDL concentration was estimated through the formula proposed by Friedewald, Levy and Fredrickson (1972): LDL = Total Cholesterol – HDL – (Triglycerides/5). A maximum of 130 mg/dL was adopted as the cut value to define a low risk zone for LDL ("Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) Final Report," 2002). In relation to diabetes, hyperglycaemia was defined as glucose values >126 mg/dL (A. Powers, 2006), and inadequate diabetic control was defined as glycated haemoglobin (HbA1c) levels above 6.5% (Direcção Geral de Saúde, 2008). Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
4.3.4. FITNESS ASSESSMENT
Physical fitness was evaluated through Rikli and Jones (2001) battery of test items. These battery tests are presented in table 3.
Table 3 - Parameters and tests included in Rikli and Jones (2001)
battery of test items
Parameters evaluated Stand–ups in 30s, sitting in a chair without arm help Arm flexions in - forearm flexion (Women - 2.27 Kg, Men – 2.63 Kg) - 2 min stepping in Aerobic Endurance Distance between Lower Flexibility and toes. Distance between - reaching behind Upper Flexibility behind back Time - Sit, walk 2.44 m chair, walk 2.44m Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
4.3.5. PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT
Mood States – Mood states were evaluated through the short version of the Profile of Mood States Questionnaire – (McNair, Loor & Droppleman, 1971), which was translated into Portuguese and validated by Viana (2001). It includes 42 items grouped in six factors of mood states: Tension - Anxiety, Depression - Dejection, Anger – Hostility, Vigor – Activity; Fatigue – Inertia and Confusion – Bewilderment. In each item the respondent, in relation to a particular mood, must mark the word that best describes his or her feelings in the last seven days: nothing; a little; moderately; much; very much. For each factor, the mean of the composing items was found, Tension - Anxiety items nº 1;12;16;20;29;31 Depression – Dejection items nº3; 7; 11; 15; 17; 21; 23; 30; 33; 36; 38; 42 Anger – Hostility items nº 2; 9; 14; 25; 28; 37 Vigor – Activity items nº 5; 8; 10; 27; 32; 39 Fatigue – Inertia items nº 4; 13; 19; 22; 34; 41 Confusion – Bewilderment items nº 6; 18; 24; 26; 35; Ten individuals were subjected to a test-retest situation with a 2 week interval in order to estimate test reliability. The intra-class correlation coefficient was calculated for each factor. The results were: Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
Tension - Anxiety – 0.84 Depression – Dejection - 0.93 Anger – Hostility - 0.96 Vigor – Activity - 0.93 Fatigue – Inertia - 0.97 Confusion – Bewilderment - 0.83 It was considered to be an iceberg profile if the Vigor – Activity factor was higher than any other factor(Leith, In order to confirm the data collected on physical activity and dietary changes a small directed interview was conducted in the 2nd observation. This interview was also intervention period and to get a final opinion about the benefits of the program. An a posteriori categorization was done considering the answers to the following questions: • "What do you yourself consider your degree of compliance with the dietary advice that was given to you?" Answers were categorised as "High Compliance" or Low Compliance"; • "In the last 9 months did you significantly change your dietary pattern?" Answers were categorised as "Steady dietary pattern" or "Changed dietary pattern". If the answer was affirmative the next question was "in which way?" and the answers were categorised in Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
"yes" or "no" as to the occurrence of quantitative changes and qualitative changes. • "In the last 9 months did you significantly change categorised as "Unchanged physical activity habits" or "Changed physical activity habits". If the answer was affirmative the next question was "in which way?" and the answers were categorised as "increased physical activity" or "reduced physical activity". • "How many days have you been hospitalized in the last Two more questions were added for the intervention group: • "What are the greatest benefits you've got from participating in the program?" Dimensions that arose from the answers given were: o Biological Advantages In this dimension 3 categories were considered: ⇒ General Health Control - "I feel better" or "My blood pressure is lower" ⇒ Diabetes Control – "I have better glycaemias" ⇒ Physical Fitness – "I have improved my balance" or "Now I move better" o Psychological Advantages Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
⇒ Dietary Habits - "It's easier to control my food ⇒ Physical Activity Habits - "I walk more" ⇒ Mood States - "After classes I'm in a good mood" or " I'm not so tired" or " I used to spend too much o Social Advantages ⇒ Acquaintanceship - " I've met interesting people" • "Would you recommend the program to your friends?" The answers were categorised as "yes" or "no". 4.3.6. ECONOMIC ASSESSMENT
The cost of treatment was assessed by summing up the costs of all prescribed medicines and treatment for each participant. In short, for each drug the total number of units (pills) consumed per month was calculated based on the physician prescription, and the corresponding costs alternative was considered. The cost of treatment was further split into: • Direct costs for participants: the percentage of medication cost not covered by the Portuguese health system. The Portuguese health system divides people into two different kinds according to income: 1) regular users and 2) pensioners with an annual per Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
capita income of less than 14 times the minimum monthly wage (385.90€). Pensioners pay less for medicines and they pay no treatment charges. As the coverage of medicines varies according to the socio- economic characteristics of the subjects, this was also taken into account in the calculations. It should be noted that patients with chronic diseases, such as diabetes, can obtain their treatment for free. • Costs for the State: equals the difference between the public sale price of medicines and the cost to Hospitalization days – the self-reported days hospitalized during the intervention period. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
Figure 3 schematizes the intervention study after inclusion
in the control and intervention groups. 2nd consultation with nurse
1st consultation with nurse
to exercise
Contact with patient. Invitation to participate in the program.
Blood pressureBlood analysisTherapeutic dataIPAQPOMSBioimpedanceFitness tests consultations with nurse
(Periodicity based on achieved control) Last consultation with nurse
Blood pressureBlood analysisTherapeutic dataIPAQPOMSBioimpedanceFitness testsFinal Interview Figure 3 – Scheme of the intervention study after inclusion in the
control and intervention groups
In a first specialized nurse consultation the program was presented to the patient and its objectives and associated tasks were explained. If the patient agreed to participate, a medical authorization to exercise was asked. In a second consultation, if medical consent was given, data was All variables were collected at the beginning (baseline) and at the end of the study. The first collection was made during the regular nurse consultation following medical consent was given. Height, Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
weight, blood pressure, blood analysis and therapeutic data were gathered by the nurse during the consultation. These elements are part of the regular clinical record of each The patient then moved to a contiguous individual cabinet where he/she was submitted to IPAQ and POMS questionnaires, bioimpedance and the Rikli and Jones battery of tests, in that order. Those tests were performed by the study coordinator. A trial period for each test was allowed in physical tests until the correct performance was achieved. After a small rest period each test was performed. In the same week dietary data was collected by a nutritionist during a nutritional consultation. The second data collection was scheduled according to the 9 month period defined. 4.5. STATISTICAL PROCEDURES Statistical analysis was conducted using SPSS version 17(SPSS Inc, USA) and Excel 2007 (Microsoft Corporation). Descriptive statistics were expressed as median, 1st and 3rd qualitative data. Comparisons between first and second intervention and control groups were made using Mann Whitney‘s U and Chi-square tests. Fisher's exact test was used whenever the conditions to apply Chi square were not present. Non-parametric statistics were preferred due to Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
the skewed distribution of most variables. Statistical significance level was set at p≤ 0.05. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
5. RESULTS
5.1. DROP-OUT ANALYSIS Four out of the 47 subjects (8.5%) who initially agreed to participate in the study dropped out and their initial data were therefore excluded from the analysis. The reasons for dropping out were: 1 control and 1 intervention moved away; 1 control was too ill to be tested and 1 control refused to be tested again. 5.2. LIFESTYLE DATA 5.2.1. PHYSICAL ACTIVITY DATA
The average attendance rate for the physical activity program was 81%. Physical activity at baseline and at the end of the study was analyzed for each IPAQ's level and the results are summarized in table 4. Overall no difference
was found between groups at the beginning or at the end of the study period. Still pairwise analysis showed that the intervention group significantly increased walking time and overall physical activity, although this latter increase was mainly due to the physical activity classes (Table 5).
Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
Table 4 - Physical activity at baseline and at the end of the study.
Results are expressed as medians and (1st quartile, 3rd quartile). PA,
physical activity. Comparison between control and intervention groups
by Mann Whitney's U test.
a) Leaves out of account time spent at PA classes Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
Table 5 - Evolution of each type of physical activity, by group. PA,
physical activity. Statistical analysis by Wilcoxon signed rank test.
a) Leaves out of account time spent at PA classes. No differences were found between the control and the intervention group regarding the amount of time spent walking at baseline or at the end of the study. But pairwise analysis showed that the intervention group significantly increased the amount of walking time, while no such increase was found in the control group (Figure 4).
The median change in the time spent walking was 0 and 105 min per week in the control and intervention groups respectively (Mann Whitney's U=153, p=0.066), and excluding the outliers did not change the results (Mann Whitney's U=117; p=0.065). Finally the percentage of subjects that increased the amount of walking time was 46% and 74% in the control and the intervention groups respectively (Χ2=3.38; Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
Figure 4 - Time spent in walking at baseline and at the end of the
study, by group. Results are expressed in minutes per week.
differences were found between groups either at baseline or at the end of the study. Interestingly the control group showed a 45 min median decrease, whereas the intervention group showed a two-hour median increase in the time spent doing moderate PA per week, although these changes were not statistically significant (Figure 5).
Figure 5 - Time spent in moderate physical activity at baseline and at
the end of the study, by group. Results are expressed in minutes per
week.
Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
Considering that the physical activity classes provided for the intervention group were mostly of moderate intensity and that the study goal was to increase physical activity on a daily basis, we also compared moderate physical activity levels between groups after excluding class time in the intervention group. Again no significant differences were found. The median change in moderate physical activity levels was a 45 min/week decrease and a 20 min/week increase in the control and the intervention groups respectively (Mann Whitney's U=200, p=0.493), and excluding potential outliers did not change the results (Mann Whitney's U=140, p=0.190). Finally, the percentage of subjects that increased the amount of moderate physical intervention groups respectively (Χ2=1.61; p=0.223). Very few subjects reported performing vigorous physical activity: 3 at baseline (2 control, 1 intervention) and 2 (both intervention) at the end of the study period. It is worth noting that the two subjects from the control group decreased their levels during the study period. Overall physical activity was calculated by adding up the different types of physical activity (walking, moderate and vigorous physical activity). At baseline 20.8% of the control group and 10.5% of the intervention group did not comply with the 3.5 hours/week of physical activity. The contributions of each type of physical activity at baseline and at the end of the study for each group are summarized in figure 6. Overall physical activity in both groups was
mainly due to moderate physical activity, with walking Félix Hopffer Romero being less important and there be b ing virtually no vigorous physical activity. e 6 - Median co
When Met-min per week was calculated, no significant differences were found between groups, ne nor at the end of the study. However pairwise analysis showed a significant increase in metabolic equivalents i tervention group, while no such h control group (Table 5).
changes in overall physical activity levels by summarized in figure 7 The median ch
physical activity was a a 116.3 Met.min/week decrease and a intervention group respectively (Mann Whitney's U=159; x luding potential outlier values led to somewhat different results, the increase being greater in the intervention group (Mann Whitney's U=118; p=0.05). Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
Finally the percentage of subjects that increased their overall physical activity was 33% and 74% in the control and intervention groups respectively (Χ2=6.9; p=0.009). Figure 7 - Differences in overall physical activity, by group. Results
are expressed in Met-min per week.
The results of the interview conducted on the second observation are summarized in table 6. In order to allow
activity levels, compared with only 17% in the control group (Χ2=13.11; p=0.001). Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
Table 6 - Reported changes in physical activity levels. Results are
expressed in number of subjects and (percentages). Finally cross tabulation of changes in overall physical activity levels as assessed by IPAQ with those assessed by the interview showed a good agreement (Χ2=8.12, p<0.01). 5.2.2. DIETARY DATA
Portuguese dietary recommendations for each food group are shown in table 7. The statistical results within each group
are summarized in table 8 (next pages).
Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
Table 7 - Percentage of compliers with Portuguese population dietary
recommendations within each group. Comparison between control and
intervention groups by Fisher's exact test.
Cereals and equivalent Cereals and equivalent Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
Table 8 – Statistical results of the evolution of compliance with the
Portuguese dietary recommendations within each group (Wilcoxon sign
ranks test).
The recommendations on fats and oils are the most frequently achieved in both groups and in both assessment times. Conversely the recommendations on vegetables and pulses were less implemented (Figure 8).
Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
Figure 8 – Percentage of non-compliers for each dietary recommendation
at baseline and at the end of the intervention, by group.
There were no significant differences between groups at any time in the percentages of participants meeting the dietary recommendations, with the exception of dairy products at the end of study. This is due to the increased number of recommendations. Similarly no significant differences were found for compliance with dietary recommendations between the first and the second evaluation periods, in both the control and intervention groups. The results for the dietary score are shown in figure 9. At
baseline there were no significant differences between Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
groups (Mann Whitney's U=163.5; p=0.822), but at the very end the intervention group showed significantly higher dietary scores compared to the control group (Mann Whitney's U=100.5; p=0.031). An improvement in those in the intervention group with lower levels of compliance was also noted: the lowest compliance rate was 2/7 at the end of the Figure 9 – Dietary scores at baseline and at the end of the study (%)
The evolution of dietary behaviour was compared, regardless of whether or not the subjects were complying with the Portuguese dietary recommendations. The rationale for this analysis was that there could be an improvement in dietary habits even without achieving the recommended dietary level for each food category. Therefore when changes in dietary habits were classified into better, maintained or worsened (Figure 10), significant differences were found, the
control group showing a higher percentage of worsening dietary habits (Χ2=6.005; p =0.05). Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
Figure 10 – Trends in dietary habits, by group. The results are
expressed as a % of the participants.
From the 23 participants interviewed in the control group, 17 (74%) were classified as having maintained their dietary behaviour during the study period. Among the remaining 6 (26%) who were classified as having made significant changes during the study period, all reported qualitative changes, and 4 also reported quantitative changes. Among the 17 participants who didn't change their dietary patterns, 8 were classified as already compliant with the dietary recommendations. From the 19 participants in the intervention group interviewed, 8 (42%) were classified as having maintained their dietary behaviour during the study period, while the remaining 11 (58%) were considered to have made significant improvements, 2 only qualitative and one only quantitative improvements. Among the 8 participants who didn't change their dietary patterns, 7 were considered to have already Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with
type 2 Diabetes Mellitus
Between-group comparisons showed that the increase in compliance with the dietary recommendations was higher in the intervention compared with the control group (Χ2=4.369; p=0.037). Because participants with a high compliance at the beginning of the study had a low margin to improve their dietary habits, it is also important to look at the final outcome about compliance, independently of behaviour change. At the end of the study about 26% of the control group and 60% of the intervention group reported that they were high compliers (Fisher's exact test, p=0.038). 5.3. CLINICAL AND BIOLOGICAL DATA The clinical and biological data according to intervention group and assessment period are summarized in table 9.
Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2 Diabetes Mellitus
Table 9 - Clinical and biological data at baseline and at the end of the study, according to intervention group. The
results are expressed as medians and (1st quartile, 3rd quartile). Comparison between control and intervention
groups by Mann Whitney's U test.
Total Cholesterol Glycaemia (mg/dl) Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2 Diabetes Mellitus
Total Cholesterol Glycaemia (mg/dl) Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
The results of the statistical analysis of the changes within each group are summarized in table 10.
Table 10 - Clinical and biological data, by group. Statistical
analysis by Wilcoxon signed rank test.
Total Cholesterol There were no significant differences between groups in relation to weight, BMI and percentage of fat mass, either at the beginning or at the end of the study. It should be noted that only 29.2% of participants in the control and Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
21.1% in the intervention group had a normal BMI at the initial evaluation (Table 11). A median increase of 1 kg in
weight in the control group was noted, versus a 1.5 kg median decrease in the intervention group; still the differences were not statistically significant. Similarly no significant changes were found regarding the evolution of BMI in the control and intervention groups. In relation to body composition, there was a significant increase in the percentage of fat mass in both groups: the median increase was 1.1% for the control and 2.4% for the intervention group. The percentage of participants who presented an increase in body fat was 21% of the control and 10% of the intervention group (Χ2=0.827, p=0.36). Table 11 - Percentage of individuals in each of the American College
of Sports Medicine's categories, by group.
The percentages of individuals with hypertension, having treatment for hypertension and with controlled hypertension are given in table 12.
Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
Table 12 – Percentage of individuals with hypertension, treated
hypertension and controlled hypertension at baseline and at the end of
the study, by group. Comparison between control and intervention
groups by Fisher exact test.
The individuals taking anti-hypertensive medication were the same at baseline and at the end of the study. At baseline, although most hypertensive subjects were treated, less than half were adequately controlled. Changes regarding prevalence of hypertension during the period of the study were non-significant both for the control group (Χ2=0.978, p=0.32). Likewise changes in treatment rate were Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
not significant for the control (Χ2=0.798, p=1.0) and intervention (Fisher's exact test p=0.655) groups. Changes in control rate were also non-significant in control (Χ2=0.936, p=0.48) and intervention (Χ2=0.480, p=0.70) groups. No between-group differences were found regarding blood pressure values, either at the beginning or at the end of the study. Similarly, no differences were found regarding trends in blood pressure levels within groups over the study period. Regarding total cholesterol, the median reductions were 23 mg/dl in the control and 17 mg/dl in the intervention group. But this reduction is statistically significant only in the control group. It should be noted that at baseline 68.5% of the participants in the intervention group were already within the desired values, while the figure was only 26.4% in the control group. The result is that, although at the beginning of the study the intervention group had significantly lower total cholesterol values than the control group, this difference was only borderline significant (p=0.06) at the end of the study. No between group differences were found regarding HDL cholesterol at the beginning or at the end of the study. Similarly no within group differences were found in respect of the median increases in HDL cholesterol: +2 mg/dl in the control and +4 mg/dl in the intervention group. Also no differences were found regarding the trends in the percentage of participants with adequate HDL cholesterol levels: increase of 13.3 to 20.0% in the control (Χ2=0.577 p=0.448) and no change (7.1%) in the intervention group. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
Both at the beginning and the end of the study LDL intervention group, which also had a lower percentage of subjects with high LDL cholesterol (16.7% vs. 71.4% of the control group). During the study period reductions in LDL cholesterol levels occurred in both groups, but only in the control group was this reduction statistically significant. At the end of the study period 57.2% of the participants in the control group had adequate LDL cholesterol levels (Χ2=5.600 p=0.018), while in the intervention group all participants had adequate levels. At the end of the study both groups remained significantly different. As for triglycerides the groups had no significant differences at baseline or at the end of the study. Both groups showed a reduction of triglycerides median value, but only in the control group did that reduction have statistical meaning. The conclusions did not change after correction for hypolipidemic drugs. The percentage of subjects presenting with high lipid levels at baseline and at the end of the study is summarized in figure 11.
At the beginning of the study, 71% of both the control and the intervention group presented hyperglycaemia. At the end of the study both groups reduced their blood glucose significant in the control group. At the end of the study 62% of the control (Χ2=0.933 p=0.334) and 65% of the intervention group (Χ2=0.283 p=0.595) still presented Félix Hopffer Romero Also the HbA1c values showed a reduction in bo but this reduction was not statistically significant. In the control group the percentage of parti t cipants with high HbA1c values was 63% at the beginning and at th study, while in the intervention group th significant reduction from 60 to 53% (Χ2=0 5.4. FITNESS DATA The results of the fitness tests according to group and evaluation period are summarized in table 13.
Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2 Diabetes Mellitus
Table 13 - Fitness data at baseline and at the end of the study. Results are expressed as medians and (1st quartile,
3rd quartile). Comparison between control and intervention groups by Mann Whitney's U test.
Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2 Diabetes Mellitus
Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
The results of the paired analysis (baseline – end) for each group are presented in table 14.
Table 14 - Evolution of fitness data, by group. Statistical analysis
by Wilcoxon signed rank test.
30 second chair stand 2 minute step in place Chair sit and reach Lower limb strength was assessed by the 30 second chair stand test, while upper limb strength was assessed by the arm curl test. At baseline the intervention group fared significantly better than the control group in respect of lower limb strength. (Tables 13 and 14). A similar
difference, albeit non-significant (p=0.08), was found for upper limb strength. During the study a significant increase in upper and lower limb strength was found in both groups but this increase was greater in the intervention Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type
2 Diabetes Mellitus
Aerobic endurance was assessed by the 2 minute step in place test. No differences were found between the two groups (p=0.093) at the beginning of the study, but at the end of the study the differences were significant (p=0.033) with the intervention showing better results than the control group (Table 13).
Lower flexibility was assessed by the chair sit and reach test, while upper flexibility was assessed through the back intervention group showed significantly better results than the control regarding lower flexibility. On the other hand the difference was no longer significant at the end of the study, probably due to a large intra-group variability in increased, although the trend was not significant (Table
12). No differences were found between the two groups at
baseline in respect of upper limb flexibility. During the study period a significant worsening was found in the control group, whereas in the intervention group a significant improvement was noted. Even so at the end of borderline significant (p=0.068). Agility was assessed by the 2.44 m up and go test. At baseline no significant differences were found between the two groups. During the study period a trend towards a fall in the median time was noted in both groups, but in the end there was still no significant differences between the two Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2 Diabetes Mellitus
5.5. MOOD STATES DATA Data regarding the profile of mood states is presented in table 15.
Table 15 - Profile of Mood States data at baseline and at the end of the study. Results are expressed as medians and
(1st quartile, 3rd quartile). Comparison between control and intervention groups by Mann Whitney's U test.
Tension – Anxiety Depression – Dejection Anger – Hostility Vigor – Activity Fatigue – Inertia Confusion – Bewilderment Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2 Diabetes Mellitus
Tension – Anxiety Depression – Dejection Anger – Hostility Vigor – Activity Fatigue – Inertia Confusion – Bewilderment Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
The statistical significance of the changes which occurred within each group is shown in table 16.
Table 16 - Profile of Mood States data, by group. Statistical analysis
by Wilcoxon signed rank test. Tension – Anxiety Depression – Dejection Anger – Hostility Vigor – Activity Fatigue – Inertia Confusion – Bewilderment There are no significant differences between groups in any of the factors that make up the POMS, either in the initial or in the final evaluations. However borderline values were found at the end of the study: the intervention group scored higher than the control in the Vigor – Activity factor, whereas the opposite result (lower score) was found in the Fatigue – Inertia factor. Félix Hopffer Romero p (Figure 12)
f r Vigor-Activity o . TA -Tension - Anx o figures
12 and 13 in
Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
For illustrative purposes three cases will be addressed: • Case 1: a woman in the control group. At baseline her POMS had an iceberg profile, but this was no longer the case at the end of the study (Figure 14). The
decrease in the Vigor-Activity factor is clear, as Tension-Anxiety, Depression-Dejection and Anger- Hostility factors. • Case 2: a woman in the intervention group. At baseline her POMS had an iceberg profile, which was maintained at the end of the study with improvements in all factors (Figure 15).
• Case 3: a man in the intervention group. His initial POMS did not have an iceberg profile (Figure 16). But
over the course of the intervention it improves in all Confusion-Bewilderment. result, at the very end it already has an iceberg Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
Figure 14 - POMS at baseline and at the end of study for subject nº 20.
Data are means in each factor. TA, Tension–Anxiety; DD, Depression-
Dejection; AH, Anger–Hostility; VA, Vigor–Activity; FI, Fatigue–Inertia
and CB, Confusion–Bewilderment.
Figure 15 - POMS at baseline and at the end of study for subject nº 6.
Data are means in each factor. TA, Tension–Anxiety; DD, Depression-
Dejection; AH, Anger–Hostility; VA, Vigor–Activity; FI, Fatigue–Inertia
and CB, Confusion–Bewilderment.
Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
Figure 16 - POMS at baseline and at the end of study for subject nº 24.
Data are means in each factor. TA, Tension–Anxiety; DD, Depression-
Dejection; AH, Anger–Hostility; VA, Vigor–Activity; FI, Fatigue–Inertia
and CB, Confusion–Bewilderment.
When the results were analysed for the presence/absence of an iceberg profile, at the beginning of the study 10 (42%) of the control group presented an iceberg profile, versus 7 (37%) participants of the intervention group (Χ2=0.103; p=0.748). At the end of the study the values were 10 (42%) and 13 (68%) in the control and intervention groups respectively (Χ2=3.051; p=0.081). 5.6. ECONOMIC DATA Most participants had serious economic limitations. For instance, 44% of them had an annual income below 14 times Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
the minimum monthly wage (385.90€), 37.5% in the control and 52% in the intervention group. The monthly cost of medications during the study period is summarized in table
Table 17 – Medication costs (€) at baseline and at the end of the
study. Results are expressed as medians and (1st quartile, 3rd quartile).
Comparison between control and intervention groups by Mann Whitney's U
test.
costs (€/month) (0; 14.0) costs (€/month) (0; 27.4) The comparison of the cost of treatments at baseline and at the end is shown in table 18.
Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
Table 18 – Medication costs (€), by group. Statistical analysis by
Wilcoxon signed rank test.
Individual costs There were no significant differences between groups at baseline in regard to medication costs either incurred by the participants or borne by the State (Figure 17). It was
the same at the end of the study. But when the changes in costs within each group are analyzed, the control group had a median increase of 4.70€ in monthly individual expenses and of 3.30€ in monthly charges for the government, these intervention group the 3.10€ monthly median increase in whereas the increase in 8.80€ in relation to government costs is statistically significant. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
Figure 17 - Costs at baseline and at end of study, by group. Results
are expressed in €/month for participants (left) and the government
(right)
Finally 5 hospitalizations occurred in the control group during the study, as opposed to 3 in the intervention significant (Fisher exact test p=0.493) 5.7. FINAL INTERVIEW DATA The perceived advantages of program participation were found from the answer to the question "what are the main benefits you've found from program participation?". The data obtained by interview is summarized in table 19.
Biological advantages were referred to the most and, among them, the general health control category, which included imprecise and vague statements like "I feel better". Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
Table 19 – Interview data regarding the intervention group.
Perceived Advantages General health control Diabetes control Physical fitness Physical activity habits Acquaintanceship Changes in physical activity habits were the most valued advantages among the psychological benefits from program participation. On the other hand changes in dietary habits were referred to less as advantages linked to program More than two thirds of the intervention group stated that Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
acquaintanceship provided by the program was a relevant All members of the intervention group declared they would recommend the program to their friends. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
6. DISCUSSION
The implemented program was an important change to usual care practices provided by the health centre to the (dietician and physical activity instructor) in the health care team demanded preparation and coordination and the dissemination of their work to the team made it possible for common goals to be defined and knowledge of the complete program to be shared. Despite a low adherence to the program (only 1% of the 1900 registered diabetic patients adhered to the program in the intervention group), physical activity habits among those who have engaged in the program improved. This improvement, however, was mainly due to participation in supervised unsupervised physical activity did not increase. Positive changes in dietary behaviour occurred, but compliance with recommendations was not increased. Body fat rose and there were no significant changes in blood pressure, lipid profile or glycemic control. On the other hand significant improvements were found in most variables relating to fitness, especially aerobic endurance, upper and lower strength and flexibility. Most factors in the profile of mood states showed no significant alterations, but fatigue- increased (borderline). Over the 9 months intervention period there was a significant increase in the cost of Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
medications for the State, but not for the people in the An unexpected finding was that a considerable number of diabetic patients do not seek treatment or counselling. Indeed out of the 1,900 patients with type 2 diabetes identified by the Health Centre, only 300 (16%) actually Furthermore out of the 300 subjects that benefited from these consultations, only 47 (16%) agreed to participate in this study, and only 20 agreed to be included in the intervention group. Despite our efforts it was not possible to reach the initially planned sample size (n=60). These 20 subjects represent approximately 1% of the above-mentioned 1,900 patients with type 2 diabetes. In some cases physical inability or logistical constraints might justify this non- adherence. The health centre limitations in providing these consultations and such delays may deter patients from attending. In other cases non-adherence might reveal the little concern that diabetics have with their health. This situation is in agreement with the literature (Bonen, 2001) and it has been suggested that this low adherence to treatment might be due to the lack of physical symptoms (i.e. pain) in the early stages of the disease (World transtheoretical model of behaviour change, the benefits of a healthy behaviour are low in the early stages of change Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
but increase when the stages of change also increase (World Health Organisation, 2003). Most of these individuals are in a pre-contemplation phase and therefore perceived gains from a possible change to a healthier behaviour are low. This represents a challenge to secondary and tertiary prevention programs because individuals should engage in those programs as early as possible, in order to prevent or delay disease progression. In diabetic individuals the consequences of late intervention might be the early development of chronic major complications that diminish quality of life and are hardly reversible. In these conditions treatment efficacy is limited (U.S. Department of Health and Human Services, 1996). A question therefore remains about how to increase healthy behaviours among the vast majority of diabetics, i.e. those who do not look for advice. One of the objectives of this study was to induce sustained lifestyle changes, particularly regarding physical activity and diet, and to develop a greater awareness of individual health responsibility, thus enhancing patient empowerment. During program participation information about the disease was provided either individually or in groups. Contact with the healthcare team members was substantially increased, Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
mainly due to participation in physical activity classes intervention there was only one dropout in the intervention group, and for a reason unrelated to the program itself. Other indicators of the good acceptance of the intervention were the high attendance rate and the fact that all the elements of the intervention group have, in their final interview, answered that they would recommend the program to their friends. 6.1.1. PHYSICAL ACTIVITY
The participants had adequate levels of physical activity at baseline, both in the control and the intervention groups. The sum of the median time spent walking and performing moderate physical activity for instance was 7 and 10 hours per week for the control and intervention groups respectively. Only 20.8% of the control and 10.5% of the intervention group did not meet the recommended 3.5 hours/week of physical activity. This should be compared to data indicating that about 70% of the Portuguese population aged over 55 years has no physical activity at all, and 78% do not meet this recommendation of the National Program for Obesity Control (Direcção Geral de Saúde, 2005). The characteristics of the physical activity program were not in accordance with the recommendations from the literature in relation to the workload provided. Most Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
guidelines recommend 30 minutes of physical activity at least 5 times per week (American Diabetes Association, 2004b; American Diabetes Association & American College of Sports Medicine, 1997; U.S. Department of Health and Human Services, 1996). But the objective of this study was to assess the effectiveness of intervention programs with interventions, possibly easier to implement and with lower dropout rates, are also effective (LaMonte et al., 2005). Our program included only two sessions of 50 minutes and was more designed as a "centre of behaviour change" aimed to promote an increase in physical activity levels outside classes. Hence throughout the intervention the participants were urged to adopt strategies that would maximize their increase in daily physical activity so as partly to offset the missing workload recommended in the above mentioned Although no significant differences between groups were found at the end of the study regarding physical activity levels, a significant increase in walking time was noted in the intervention group. It must be emphasized that the hilly and steep terrain around the health centre is an obstacle to this particular behaviour change. So this change in behaviour denotes an intention to comply with the advice given. This is an important result because physical activity tends to decline with ageing (Direcção Geral de Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
Despite the fact that the physical activity classes were reported as "moderate physical activity", no differences between the two groups were found for this category. A possible explanation lies in the diversity of situations found in the control group, especially at the end of the study. The slight but non significant increase in moderate contributed to the increase in total energy expenditure at the end of the study. The fact that this did not happen in the control group makes us believe that the program was effective in increasing the total energy expenditure in the relevant: first the program did not increase physical significantly higher than in the control group. Probably the high initial physical activity level from both groups prevented any further substantial increase. Further the increase in total energy expenditure in the intervention group was achieved only through direct intervention with the physical activity classes, because, if this activity is not taken into account, the change in total energy intervention group was not sufficient by itself to have a objective of increasing total energy expenditure outside physical activity classes was therefore not achieved in this study. These findings highlight the importance of Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
exercise supervision as reported by Alam (2004). Comparing a group submitted to supervised exercise with another submitted to unsupervised exercise, these authors found significant improvements in weight, body composition, lipid profile and glycemic control in the supervised compared to the unsupervised group. 6.1.2. DIETARY HABITS
At baseline, more than half of the subjects did not meet the dietary recommendations for the Portuguese population for each food category. The highest rates of non-compliance both at the beginning and at the end of the study were in vegetables and pulses. This could be related to the cost of those foods, and also to the fact that they are perishable (Darmon et al., 2004; Darmon et al., 2002, Drewnowski et al., 2007; Drewnowski & Specter, 2004). Our results are thus consistent with the literature (Hsia et al., 2002; Nelson et al., 2002) that also found over two thirds of individuals with inadequate dietary intakes in respect of vegetables and fruits. Despite being a more motivated group, and having access to specialized dietician consultations, the dietary pattern of the intervention group was far from optimal. The reasons for such a finding can only be speculated, but lack of comprehension by the participants or economic difficulties in buying selected foodstuffs are most likely. Indeed, a sizeable fraction of the participants lived on less than Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
400€ a month, which considerably reduces their food budget. This might also explain the difficulties in changing dietary habits when strong economic constraints exist. Also no significant improvements were noted for both the control and intervention groups regarding compliance with the dietary recommendations for the Portuguese population. Despite this at the end of the study the intervention group had significantly more compliers than the control group in the category of milk and derivatives, and also a better dietary score. This indicates that, despite a statistically non-significant progress in each food category, the overall dietary pattern improved in the intervention compared to the control group. These findings suggest that it might be more important to assess the overall effect of dietary intervention rather than the effect on selected foodstuffs. Further if we consider the changes in dietary behaviour irrespective of agreement with guidelines, the intervention behaviour (figure 10). These findings suggest that even if
the participants fail to comply fully with the dietary recommendations their dietary intake tends to improve. Conversely a bi-modal trend was found in the control group with about half of the subjects improving and the other half decreasing the quality of their dietary behaviour. The reasons for such a trend are currently unknown. Overall our literature (Hsia et al., 2002, Nelson et al., 2002) that Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
describe the difficulty of achieving changes in eating behaviour in the long term. 6.2. CLINICAL AND BIOLOGICAL VARIABLES At baseline over two thirds of participants were either overweight or obese. Such results are consistent with the literature: data from the National Health Survey (INSDRJ, 2009) indicates that for individuals aged over 55 years the prevalence of overweight and obesity is around 64.1%. This value is further increased among subjects with diabetes. Examination Survey (NHANES III), 1988-1994, and the NHANES 1999—2002, shows a prevalence of 85.2% for overweight and obesity among individuals aged over 20 years with diabetes, (Centers for Disease Control and Prevention, 2004). The increased fat mass percentage found in both groups may be caused by a reduction in fat-free mass due either to sarcopenia (American College of Sports Medicine, 2009b; Kesavadev et al., 2003; Short & Nair, 2001), or to the reduction of bone mineral density, both characteristics of the ageing process (American College of Sports Medicine, 2009b). Contrary to the literature, that showed reductions in weight and percentage of fat from physical activity (Alam et al., 2004, Fritz et al., 2006; Krousel-Wood et al., 2008), our results suggest that a low intensity intervention is not adequate to improve BMI or body Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
composition. However, the previous studies were conducted in younger subjects and an age effect might be present. Also it is likely that younger individuals might be able to exercise at higher intensities. At baseline hypertension was present in 83.3% and 68.4% of the control and intervention groups respectively. Such values are in line with the literature and match those of the general population of the same age group. In a sample of 5,023 adults aged 18 to 90 years representative of the general Portuguese population (Macedo et al., 2007), the prevalence of hypertension was 42.1% for the total sample and 79% for the group aged over 64 years. In our study treatment rates (70.0% and 84.6% at baseline for the slightly higher than in the referred study for the same age group: 55.9% for men and 69.6% in women. Usually treatment rates increase with age due to the more frequent health monitoring of elderly people. The same process also applies to diabetics and may explain the differences between our study and the one referred to. Finally the rates of controlled hypertension (35.0% in the control and 46.2% in the intervention group) were higher than in the referenced study, albeit no data is available regarding the control levels for age, but it is noted that individuals with controlled hypertension are younger. Indeed, the median baseline SBP and DBP values in our study (140 mmHg and 70 mmHg for both groups) were lower than those found in the cited article for individuals over 74 years (150 mmHg and Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
85 mmHg), probably due to the higher rate of controlled individuals. Another study that included 1,031 Portuguese aged over 55 of both genders reported similar results: a hypertension prevalence of 67.6% (95% CI: 64.6-70.5%), with 41.6% of treated individuals and 27.4% of treated and controlled subjects (Clara, Macedo, & Pego, 2007). Still no clinical effect of the intervention on blood pressure levels or on hypertension control was found. Again the results suggest that, in order to achieve adequate blood pressure control, more stringent conditions should be As for the lipid profile, the groups differed significantly at baseline regarding total cholesterol and LDL, the intervention group presenting lower values. The total cholesterol values at baseline of the intervention group were comparable to those from the literature, namely for subjects aged over 60 years in the NHANES study (Schober, Carroll, Lacher, & Hirsch, 2007), and those found by Castaneda (2002) in a sample with the same age profile than our study. The baseline LDL cholesterol levels for the literature (Castaneda et al., 2002; Fritz et al., 2006; A. Kirk et al., 2004; Maiorana et al., 2002). A possible explanation might be a lower dietary compliance among the control group. The triglyceride values at baseline were similar to those found by Castaneda (2002) but lower than those referred to by other authors (Fritz et al., 2006; A. Kirk et al., 2004; Maiorana et al., 2002). The control Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
group presents a median 10mg/dl higher values than the statistically significant. LDL-cholesterol, triglyceride values, was statistically significant only in the control group, probably due to the greater progression intervention group completed the study without any subject with high LDL-cholesterol values. This is an important result because elevated LDL cholesterol is the primary target of lipid-lowering therapy according to the American Diabetes Association and the American Heart Association (Buse et al., 2007). The fact that the dietary category "Fats and oils" has one of the highest percentage of compliers in both groups might partly explain these results, as a reduction in saturated fat leads to a decrease in LDL cholesterol levels (Hsia et al., 2002). Non-significant improvements in median values for total, LDL and HDL cholesterol, and triglycerides were found in both groups. This could be due to the lack of statistical power caused by the small sample size and high data variability. In general, these results are in line with the literature (Castaneda et al., 2002; Fritz et al., 2006; A. Kirk et al., 2004; Maiorana et al., 2002) where non- significant trends were found. One exception is the work of Fritz et al.(2006), where significant differences were found for LDL and HDL levels, but those trends were found in both the control and the intervention group. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
At baseline the percentage of participants with a HbA1c under 6.5% was 37% for the control and 40% for the intervention group. Compared with the literature (Castaneda et al., 2002; A. Kirk et al., 2004; Krousel-Wood et al., 2008; Maiorana et al., 2002; McDonald, Hertz, Unger, & Lustik, 2009; Tokmakidis et al., 2004; Wolf et al., 2004), our results indicate a relatively good glycemic control among the diabetic subjects. Further both groups had reductions in both glycaemia and HbA1c over the study period. However those changes were significant only for glycaemia in the control group. These findings are in agreement with some studies (Castaneda et al., 2002; A. Kirk et al., 2004, Maiorana et al., 2002; Tokmakidis et al., 2004, Wolf et al., 2004), but not with others (Baynard, Franklin, Goulopoulou, Carhart, & Kanaley, 2005, Fritz et al., 2006; Krousel-Wood et al., 2008). Possible intervention group include the already low values found at baseline as well as the age of the sample. Indeed it has been shown that in older individuals the improvement of glycemic control is considerably more difficult (Kesavadev et al., 2003). According to Boulé (2003), interventions with more intense physical activity are more effective in glycemic control. This is thus a limitation of the program, because it was not appropriate to increase the intensity of the sessions of physical activity in our study sample. In the case where significant differences were found, they ranged between 0.2%(A. Kirk et al., 2004) and 1.1% Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
(Castaneda et al., 2002). The work of Wolf et al. (2004) points to a relevant issue: a possible rebound effect. After 4 months the intervention group presented significant lower HbA1c than the "usual care" group, but at 12 months, baseline values nor from the "usual care" group. It is of relevance that in this study there was a weight regain in the last 4 months of intervention, a rebound effect that can also happen regarding glycemic control. Overall, the clinical and biological results of our study may be explained by the characteristics of the program. Regarding physical activity, the program was below the recommendations of international organizations regarding the frequency of sessions. This was due to the difficulty in increasing total metabolic expenditure outside classes and thus the program fell short of the recommended total workload. Furthermore, the high age of the participants conditioned not only the intensity of the sessions, but also the magnitude of the results, because the effects of intervention tend to decrease with age (Kesavadev et al., A significant rise, both in upper and lower strength, was found in the intervention group; and the significance of the rise in upper was greater than that in lower strength. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
The fact that a significant improvement was verified also in the control group may be explained by an adaptation to the test itself. Despite the time given to adapt to the test doing a specific warm up, and the large period between individuals have learned to manage their effort more efficiently. Differences between baseline and the end of study were however more significant in the intervention group both for lower and upper strength. These results are in line with those found in the Maiorana et al.(2002) found after an 8 weeks circuit training program a significant increase in strength in 16 both gender subjects with type 2 diabetes. In this study assessed as a sum of strength measures on each of 7 different exercises. Tokmakidis et al.(2004)found a significant upper (13%) and lower(14%) strength improvement in 9 women with type 2 diabetes after an exposure to a 4 months combined strength and aerobic exercise program. Ibanez et al. (2005)exposed 9 subjects with type 2 diabetes to a program that included two sessions per week of progressive resistance training at an intensity of 60% of 1 repetition concentric maximum (1RM), without a concomitant Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
weight loss diet. Significant improvements in upper (18%) and lower (17%) strength were found. The abovementioned results were obtained with younger samples than in our study, but the fact that those results can be reproduced in older individuals is an important result, because in that case deficits in strength can affect autonomy and, particularly in lower limb strength, may contribute to impaired balance, thus increasing the risk of falls (M. Rogers, Rogers, Takeshima, & Islam, This problem is especially important among older adults with diabetes, who have a two-to threefold increased risk of physical disability (Kesavadev et al., 2003; Park et al., 2006) and tend to be weaker. Andersen, Nielsen, Mogensen and Jakobsen (2004) compared type 2 diabetic patients with control subjects matched for sex, age, weight, height, and physical activity. They found a significant strength reduction in ankle flexors (17%) and extensors (14%) and also in knee flexors (7%) and extensors Our results confirmed that it is possible to resist the strength loss that comes with age, even in an elder and diabetic population. intervention groups. At baseline the intervention group had Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
differences were of borderline significance. At the end of significant, i.e. the improvement was steeper in the intervention group. These results are in line with those obtained by several authors (Alam et al., 2004; Maiorana et al., 2002; Tessier et al., 2000) which found an increase in cardio respiratory fitness as a result of intervention programs. In all of these studies, the program included, at least partially, aerobic exercise. Considering that low cardio respiratory fitness is a risk factor for cardiovascular events (F. B. Hu, Stampfer et al., 2001) and an independent predictor of all cause mortality in individuals with type 2 diabetes (Wei, Gibbons, Kampert, Nichaman, & Blair, 2000), these results point towards a risk reduction as a consequence of participation in aerobic exercise. flexibility. In upper flexibility there was a significant decrease for the control group and a significant increase for the intervention group. The importance of flexibility is sometimes undervalued among fitness variables. It can be determinant of the quality of life, particularly in elderly subjects. In diabetic patients this might be an important issue, because Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
joint structures may be affected, and complaints of "frozen shoulders" are common (Herriott, Colberg, Parson, Nunnold, In the intervention group upper limbs had a steeper evolution compared with the lower limbs, in relation to strength and flexibility. This fact may signify that in this population daily physical activity does not make equal demands on lower and upper limbs. Thus the applied program might represent a substantial increase in physical activity for the upper limbs, but not for the lower limbs. important outcome of the program because, in elders, these autonomy, this effect is not confined to be a biological psychological, social and economic areas, and have a profound impact on the quality of life of the patients and their relatives. 6.4. MOOD STATES At baseline the intervention group had an iceberg profile in relation to mood states, and that profile increased during the study due to the decrease shown in the Fatigue- Inertia factor and the borderline increase in Vigor- Activity. Changes in these factors are significant and had no parallel in the control group. At the end of the study Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
individuals in the intervention group perceived themselves more active and less tired than at baseline. These results are probably related to the improvements found in aerobic endurance and in upper and lower strength for this group. This was also an important result from the psychological point of view. In order to keep individuals motivated and committed to their treatment, it is important to value, and to make the patient value every little progress achieved, because it enables the patient to find himself as having a say in his own fate. This change in the locus of control over the disease from external to internal is a crucial step towards compliance with treatment and towards patient empowerment. If the patient has an external locus of control he will see the disease as a fate, as something he is not able to control. In this situation the commitment to a treatment plan will be very hard to achieve. On the other hand if the patient has an internal locus of control he will see himself as having a good level of control over the disease, and will, hopefully try to improve it. The interest in acquiring knowledge about the disease and the commitment to a treatment plan is therefore, more likely (Stanton et al., 2007). The reduction in the subjective perception of fatigue is a change that can easily be valued by the patient because it has an impact on his/her quality of life, especially in more aged individuals. This effect can be used to promote a change towards an internal locus of control, which should be a target for every lifestyle intervention program. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
Despite no reductions having been found in most factors of profile of mood states, the above mentioned changes were enough to increase the percentage of individuals in the intervention group with an iceberg profile which rose from 37 to 68%. In the control group this percentage remained unaltered at 42%. These results are in agreement with the literature (Biddle & Mutrie, 2001; Leith, 1994) concerning the appearance of an iceberg profile following an increase in physical activity. 6.5. ECONOMIC ANALYSIS In order to be implemented lifestyle programs must also prove to be cost-effective (Imai & Zhang, 2005). In this research the cost of medications to the individual and the State were assessed. Inflation in the 9 months period during which the research was implemented was not taken into account, and therefore increments in costs must be interpreted as higher doses or more expensive medication prescriptions. The figures obtained may be underestimated, as the calculations were made based on the cheapest drugs allowed in the prescription. Overestimation may also be possible due to lack of compliance with the prescribed No national data is available to compare but, at baseline, the cost of medication per individual could reach as much as 103.84€ per month. Thus the economical constraints Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
considering that 44% of the sample had an income of less than 385.90€ per month. From the individual point of view, both groups increased significant only in the control group. The State expenses rose significantly in both groups. The explanation for the different evolution of individual and State expenses may lie in the healthcare system itself: albeit antidiabetic medications are entirely supported by the Portuguese health Therefore, it is possible that in the intervention group the program delayed some co-morbidities of diabetes thus complications of diabetes are responsible for more than one third of diabetic health expenses (Oliva et al., 2004) and postponing them is one of the main objectives of tertiary prevention, as stated in the Portuguese national program for diabetes prevention and control (Direcção Geral de Saúde, 2008). Therefore this result is encouraging. A higher number of hospitalizations and a longer period of hospitalization were reported in the control group, but those differences did not reach statistical significance. It was likely that this was due to the sample size and to the low number of hospitalizations which occurred within Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
The economic burden of antidiabetic medication is generally low for individuals but high for society. The cost- effectiveness of lifestyle programs is difficult to assess interventions does not apply to lifestyle interventions. In pharmacological interventions the costs are linked with interventions costs are upfront and cost-effectiveness depends largely on the long term maintenance of health variability of health outcomes found in different lifestyle programs further complicates the economic analyses (Jacobs- van der Bruggen et al., 2009). 6.6 FINAL INTERVIEW ANALYSIS Data obtained in the final interview confirms the one gathered about physical activity and dietary habits by the IPAQ questionnaire and by the 24 hour recall respectively. The questions asked to the intervention group regarding program participation revealed that perceived advantages were mostly biological. Only 10.6% of participants do not refer this kind of outcome. Diabetes' control was the less referred biological category which is consistent with the variables. On the other hand, the high percentage of Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
participants that reported "general health control" and answers on the improvement this group had on most fitness variables and also in the profile of mood states in what "fatigue-inertia" "vigor–activity" psychological advantage of program participation. This seems to reveal that the participants were aware that their efforts to improve compliance with dietary recommendations were not enough. Physical Activity habits was the most referred category amongst psychological advantages. In fact the participation in the structured physical activity classes represented to this group a significant change in physical activity habits. Participants may however have considered this change as sufficient and have neglected the advice to increase its unstructured daily physical activity. The significant raise in the time spent walking and the unchanged moderate physical activity were not sufficient to promote significant differences in the overall physical activity, leaving out of account the time spent at physical activity classes. The perceived changes regarding mood states are also in line with changes found in POMS questionnaire namely "fatigue-inertia" "vigor–activity" Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
Data gathered by interview was therefore consistent with data collected from the other sources. The fact that 68.4% of the subjects in this group referred that acquaintanceship was a significant advantage from program participation, highlights the importance for the individuals of the enlargement of their social network. This might be related with the age of the sample since in older ages it is common to witness a substantial reduction in the social network (Findlay, 2003; Victor, Scambler, Bond, & Bowling, 2000). The contribution that participation in this kind of programs has in the extension of the social network is an especially in elder populations because there is some evidence of relation between social support and personal coping resources with chronic diseases(Auslander & Litwin, 1991; Penninx et al., 1997). The last question "would you recommend the program to your friends?" would reflect a final judgment about program participation. All things considered, all participants found the program participation as an experience they would recommend. Despite the unanimous response, it is to consider a possible bias due to the social desirability of Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
7. CONCLUSIONS
Daily life self-reported levels of physical activity were higher than expected considering the age of the sample. Vigorous physical activity is avoided by most individuals and the core part of the energy expenditure is reached through moderate physical activity and walking. Dietary habits were poor and recommendations for the individuals on most of the food categories. Cultural, social and economic reasons may help explain this non- compliance amongst a population that has on dietary habits one cornerstone in the treatment of their disease. The program achieved a moderate success in changing behaviours. Structured physical activity was well accepted but the increase of unstructured physical activity in daily life is more difficult to achieve. This stresses the importance of supervised physical activity classes. Improvements in dietary habits took place but were tenuous and insufficient to significantly change the compliance with recommendations for the Portuguese population. The above mentioned improvements in both physical activity and dietary habits had no significant impact on most clinical and biological variables, namely blood pressure and lipid profile. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
Fitness was improved and perceived fatigue diminished. This can have a direct impact on the quality of life but can also be an important point to keep individuals motivated. The program may help to control individual costs of medications, and it probably delays the occurrence of the chronic complications of diabetes. This study was useful to identify some barriers that hinder the development of this kind of program, and the experience gained will be important for the future implementation of similar (and hopefully more efficient) interventions. Our results suggest that in order to be more effective, intervention should begin as early as possible, as its implementation among elderly subjects is difficult. This would lead to a larger response to the program and to a more intense physical activity intervention. This was a quasi-experimental pilot study. The fact that participants were affiliated to groups based on their own choice rather than randomly is a limitation because the probabilities for the two groups were not equivalent. It is plausible that individuals in the intervention group were more motivated and had a higher commitment to their health. Adherence to the program conditioned sample size, leading to a low statistical power. Despite our efforts it was not possible to reach the initially planned sample size (n=60). Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
Another important aspect in the interpretation of the results is the mean age of the sample (69.1 years), which is considerably older than most studies. The comparison of our results with those of other studies must thus consider a possible age effect. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
8. REFERENCES
Aikens, K., Aikens, J., Wallander, J., & Hunt, S. (1997). Daily Activity Level Buffers Stress-Glycemia Associations in Older Sedentary NIDDM Patients. Journal of Behavioral Medicine, 20(4), 379-390. Ajzen, I. (1985). From Intentions to Actions: a Theory of Planned Behavior. In J. Kuhl & J. Beckmann (Eds.), Action Control: From cognition to behavior (pp. 11-39). Berlin: Springer-Verlag. Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Alam, S., Stolinski, M., Pentecost, C., Boroujerdi, M. A., Jones, R. H., Sonksen, P. H., et al. (2004). The Effect of a Six-Month Exercise Program on Very Low-Density Lipoprotein Apolipoprotein B Secretion in Type 2 Diabetes. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 89(2), 688-694. Albarran, N. B., Ballesteros, M. N., Morales, G. G., & Ortega, M. I. (2006). Dietary Behavior and Type 2 Diabetes Care. Patient Education and Counseling, 61(2), 191-199. Albright, A. (1997). Diabetes. In ACSM's Exercise Management for Persons with Chronic Diseases and Disabilities. Champaign: Human Kinetics. Alves, J. (2005). Exercício e saúde: adesão e efeitos psicológicos. Psychologica(39), 57-73. American College of Sports Medicine. (2000). Exercise and Type 2 Diabetes. Medicine & Science in Sports & Exercise, 32(7), 1345-1360. American College of Sports Medicine. (2006). ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription (7th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. American College of Sports Medicine. (2009a). ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription (8th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. American College of Sports Medicine. (2009b). ACSM's Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription (6th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. American Diabetes Association. (2003). Economic Costs of Diabetes in the U.S. in 2002. Diabetes Care, 26(3), 917-932. American Diabetes Association. (2004a). Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care, 27(Supp 1), S5-10. American Diabetes Association. (2004b). Physical Activity/Exercise and Diabetes. Diabetes Care, 27(Supp1), S58-62. American Diabetes Association. (2008a). Economic Costs of Diabetes in the U.S. in 2007. Diabetes Care, 31(3), 596-615. American Diabetes Association. (2008b). Standards of Medical Care in Diabetes-2008. Diabetes Care, 31(Supplement_1), S12-54. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
American Diabetes Association. (2009). Standards of Medical Care in Diabetes--2009. Diabetes Care, 32(Supplement_1), S13-61. American Diabetes Association, & American College of Sports Medicine. (1997). Joint Statement: Diabetes Mellitus and Exercise. Medicine & Science in Sport & Exercise, 29(12), 1-6. Andersen, H., Nielsen, S., Mogensen, C. E., & Jakobsen, J. (2004). Muscle Strength in Type 2 Diabetes. Diabetes, 53(6), 1543-1548. Anderson, R. J., Freedland, K. E., Clouse, R. E., & Lustman, P. J. (2001). The Prevalence of Comorbid Depression in Adults with Diabetes: A meta-analysis. Diabetes Care, 24(6), 1069-1078. Auslander, G. K., & Litwin, H. (1991). Social Networks, Social Support, and Self-Ratings of Health among the Elderly. Journal of Aging and Health, 3(4), 493-510. Bacardí, G., Rosales, G., & Jiménez, C. (2005). A Diabetes Intervention Program of Physical Activity Carried Out at Primary Care Settings in Mexico. Diabetes Research and Clinical Practice, 68(2), 135-140. Bandura, A. (1977). Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Psychological Review, 84(2), 191-215. Barata, T. (1997). Diabetes e Actividade Física. In Actividade Física e Medicina Moderna (pp. 287-297). Póvoa de Sto Adrião: Europress. Beaglehole, R., Bonita, R., & Kjellström, T. (1993). Basic Epidemiology. Hong Kong: World Health Beattie, A. (2001). The Dietetic Treatment of Obesity. Practical Diabetes International, 18(9), 321-323. Biddle, S., & Mutrie, N. (2001). Psychology of Physical Activity: Determinants, Well-being and Interventions. London: Routledge. Blair, S. (2003). Special Issue on Obesity, Lifestyle, and Weight Management. Obesity Research 11(Supplement October). Block, D., & Kouba, J. (2006). A Comparison of the Availability and Affordability of a Market Basket in Two Communities in the Chicago Area. Public Health Nutrition, 9(07), 837-845. Blumenthal, J. A., Babyak, M. A., Moore, K. A., Craighead, W. E., Herman, S., Khatri, P., et al. (1999). Effects of Exercise Training on Older Patients With Major Depression. Archives of Internal Medicine, 159(19), 2349-2356. Bo, S., Ciccone, G., Grassi, G., Gancia, R., Rosato, R., Merletti, F., et al. (2004). Patients with Type 2 Diabetes Had Higher Rates of Hospitalization than the General Population. Journal of Clinical Epidemiology, 57(11), 1196. Bonen, A. (2001). Diabetes and Exercise. Bulletin Sport Science & Physical Education, 33(September), 34- Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
Booth, F. W., & Winder, W. W. (2005). Role of Exercise in Reducing the Risk of Diabetes and Obesity. Journal of Applied Physiology, 99(1), 3-4. Borg, G. (1970). Perceived exertion as an indicator of somatic stress. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, 2(2), 92-98. Boulé, N. G., Wells, G. A., Sigal, R. J., Kenny, G. P., & Haddad, E. (2003). Meta-Analysis of the Effect of Structured Exercise Training on Cardiorespiratory Fitness in Type 2 Diabetes Mellitus. Diabetologia, 46(8), 1071-1081. Buse, J. B., Ginsberg, H. N., Bakris, G. L., Clark, N. G., Costa, F., Eckel, R., et al. (2007). Primary Prevention of Cardiovascular Diseases in People With Diabetes Mellitus: A Scientific Statement from the American Heart Association and the American Diabetes Association. Diabetes Care, 30(1), 162-172. Carr, D. B., Utzschneider, K. M., Boyko, E. J., Asberry, P. J., Hull, R. L., Kodama, K., et al. (2005). A Reduced- Fat Diet and Aerobic Exercise in Japanese Americans With Impaired Glucose Tolerance Decreases Intra-Abdominal Fat and Improves Insulin Sensitivity but not beta-Cell Function. Diabetes, 54(2), 340-347. Castaneda, C., Layne, J. E., Munoz-Orians, L., Gordon, P. L., Walsmith, J., Foldvari, M., et al. (2002). A Randomized Controlled Trial of Resistance Exercise Training to Improve Glycemic Control in Older Adults With Type 2 Diabetes. Diabetes Care, 25(12), 2335-2341. Cefalu, W. (2004). Economics of Diabetes-Cost Impact of Not Treating Diabetes Early and Intensively. Clinical Cornerstone, 6(2), 51-60. Centers for Disease Control and Prevention. (2003). Prevalence of Diabetes and Impaired Fasting Glucose in Adults - United States, 1999 -2000. Morbility and Mortality Weekly Report, 52(35). Centers for Disease Control and Prevention. (2004). Prevalence of Overweight and Obesity Among Adults with Diagnosed Diabetes - United States, 1988 -1994 and 1999 -2002. Morbidity and Mortality Weekly Report, 53(45), 1066-1068. Chen, Q., & Marques-Vidal, P. (2007). Trends in Food Availability in Portugal in 1966–2003. European Journal of Nutrition, 46(7), 418-427. Clara, J. G., Macedo, M. E. d., & Pego, M. (2007). Prevalence of Isolated Systolic Hypertension in the Population over 55 Years Old. Results From a National Study. Revista Portuguesa de Cardiologia, 26(1), 11-17. Clark, N. M. (2003). Management of Chronic Disease by Patients. Annual Review of Public Health, 24(1), Colberg, S. R. (2006). The Impact of Exercise on Insulin Action in Type 2 Diabetes Mellitus: Relationship to Prevention and Control. Insulin, 1(3), 85. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
Craig, C., Marshall, A., Sjostrom, M., Bauman, A., Booth, M., Ainsworth, B., et al. (2003). International Physical Activity Questionnaire: 12- Country Reliability and Validity. Medicine & Science in Sport & Exercise, 35(8), 1381-1395. Cruz, J., Machado, P., & Mota, M. (1996). Efeitos e Benefícios Psicológicos do Exercício e da Actividade Física. In J. Cruz (Ed.), Manual de Psicologia do Desporto Braga: Sistemas Humanos e Organizacionais. Darmon, N., Briend, A., & Drewnowski, A. (2004). Energy-Dense Diets are Associated with Lower Diet Costs: a Community Study of French Adults. Public Health Nutrition, 7(01), 21-27. Darmon, N., Ferguson, E. L., & Briend, A. (2002). A Cost Constraint Alone Has Adverse Effects on Food Selection and Nutrient Density: An Analysis of Human Diets by Linear Programming. The Journal of Nutrition, 132(12), 3764-3771. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic Motivation and Self Determination in Human Behaviour. New Di Loreto, C., Fanelli, C., Lucidi, P., Murdolo, G., De Cicco, A., Parlanti, N., et al. (2003). Validation of a Counseling Strategy to Promote the Adoption and the Maintenance of Physical Activity by Type 2 Diabetic Subjects. Diabetes Care, 26(2), 404-408. Direcção Geral de Saúde. (2005). Programa Nacional de Combate à Obesidade, Circular Normativa Direcção Geral de Saúde. (2008). Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes. Lisboa. Dorland. (2007). Dorland's Illustrated Medical Dictionary (31st ed.). Philadelphia: Saunders Elsevier. Drewnowski, A., Monsivais, P., Maillot, M., & Darmon, N. (2007). Low-Energy-Density Diets Are Associated with Higher Diet Quality and Higher Diet Costs in French Adults. Journal of the American Dietetic Association, 107(6), 1028-1032. Drewnowski, A., & Specter, S. E. (2004). Poverty and Obesity: the Role of Energy Density and Energy Costs. American Journal of Clinical Nutrition, 79(1), 6-16. Eichner, H. L. (2002). Controlling Costs and Improving Diabetes Care. Case Manager, 13(2), 75-77. Eriksson, J., Lindström, J., Valle, T., Aunola, S., Hämäläinen, H., Ilanne-Parikka, P., et al. (1999). Prevention of Type II Diabetes in Subjects with Impaired Glucose Tolerance: the Diabetes Prevention Study (Dps) in Finland Study Design and 1-Year Interim Report on the Feasibility of the Lifestyle Intervention Programme. Diabetologia, 42(7), 793-801. Eriksson, K. F., & Lindgärde, F. (1998). No Excess 12-Year Mortality in Men with Impaired Glucose Tolerance who Participated in the Malmö Preventive Trial with Diet and Exercise. Diabetologia, 41(9), 1010-1016. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
Everson, S. A., Maty, S. C., Lynch, J. W., & Kaplan, G. A. (2002). Epidemiologic Evidence for the Relation Between Socioeconomic Status and Depression, Obesity, and Diabetes. Journal of Psychosomatic Research, 53(4), 891-895. Falk, M. (2001). Compliance with Treatment and the Art of Medicine. The American Journal of Cardiology, 88(6), 668-669. Fang, Z. Y., Sharman, J., Prins, J. B., & Marwick, T. H. (2005). Determinants of Exercise Capacity in Patients With Type 2 Diabetes. Diabetes Care, 28(7), 1643-1648. Findlay. (2003). Interventions to reduce social isolation amongst older people: where is the evidence? Aging & Society, 23, 647-658. Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior. Reading, MA: Addison-Wesley. Friedewald, W. T., Levy, R. I., & Fredrickson, D. S. (1972). Estimation of the Concentration of Low-Density Lipoprotein Cholesterol in Plasma, Without Use of the Preparative Ultracentrifuge. Clinical Chemistry, 18(6), 499-502. Fritz, T., Wandell, P., Aberg, H., & Engfeldt, P. (2006). Walking for Exercise-Does Three Times per Week Influence Risk Factors in Type 2 Diabetes? Diabetes Research and Clinical Practice, 71(1), 21-27. Funnell, M. M., & Anderson, R. M. (2004). Empowerment and Self-Management of Diabetes. Clinical Diabetes, 22(3), 123-127. Funnell, M. M., Brown, T. L., Childs, B. P., Haas, L. B., Hosey, G. M., Jensen, B., et al. (2007). National Standards for Diabetes Self-Management Education. Diabetes Care, 30(6), 1630-1637. Galani, C., & Schneider, H. (2007). Prevention and Treatment of Obesity with Lifestyle Interventions: Review and Meta-Analysis. International Journal of Public Health, 52(6), 348-359. Going, S., & Davis, R. (2001). Body Composition. In ACSM (Ed.), ACSM's Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription (4th edition ed.). Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins. Gonçalves, J. V. (2001). A Diabetes: uma perspectiva económica. Geriatria, 14(137), 44-48. Gucciardi, E., DeMelo, M., Lee, R. N., & Grace, S. L. (2007). Assessment of Two Culturally Competent Diabetes Education Methods: Individual Versus Individual Plus Group Education in Canadian Portuguese Adults with Type 2 Diabetes. Ethnicity & Health, 12(2), 163-187. Guidelines for Data Processing and Analysis of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) – Short and Long Forms. (2005). Retrieved 10-12-2004, from http://www.ipaq.ki.se/scoring.htm Haapanen, N., Miilunpalo, S., Vuori, I., Oja, P., & Pasanen, M. (1997). Association of Leisure Time Physical Activity with the Risk of Coronary Heart Disease, Hypertension and Diabetes in Middle-Aged Men and Women. International Journal of Epidemiology, 26(4), 739-747. Hawley, J. A. (2004). Exercise as a therapeutic intervention for the prevention and treatment of insulin resistance. Diabetes-Metabolism Research and Reviews, 20(5), 383-393. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
Herman, W. H., Hoerger, T. J., Brandle, M., Hicks, K., Sorensen, S., Zhang, P., et al. (2005). The Cost- Effectiveness of Lifestyle Modification or Metformin in Preventing Type 2 Diabetes in Adults with Impaired Glucose Tolerance. Annals of Internal Medicine, 142(5), 323-332. Herriott, M. T., Colberg, S. R., Parson, H. K., Nunnold, T., & Vinik, A. I. (2004). Effects of 8 Weeks of Flexibility and Resistance Training in Older Adults With Type 2 Diabetes. Diabetes Care, 27(12), 2988-2989. Heyward, V. (1991). Advanced Fitness Assessment & Exercise Prescription (3rd ed.). Champaign- Illinois: Hill, J. O., Sallis, J. F., & Peters, J. C. (2004). Economic Analysis of Eating and Physical Activity: a Next Step for Research and Policy Change. American Journal of Preventive Medicine, 27(3, Supplement 1), 111-116. Hornsby, W. G., & Albright, A. (2003). Diabetes. In H. Kinetics (Ed.), ACSM's Exercise Management for Persons with Chronic Diseases and Disabilities. Champaign- Illinois: Human Kinetics. Horowitz, J. (2007). Exercise-Induced Alterations in Muscle Lipid Metabolism Improve Insulin Sensitivity. Exercise and Sport Sciences Reviews, 35(4), 192. Hsia, J., Rodabough, R., Rosal, M. C., Cochrane, B., Howard, B. V., Snetselaar, L., et al. (2002). Compliance with National Cholesterol Education Program dietary and lifestyle guidelines among older women with self-reported hypercholesterolemia: The Women's Health Initiative. The American Journal of Medicine, 113(5), 384-392. Hu, F. B., Leitzmann, M. F., Stampfer, M. J., Colditz, G. A., Willett, W. C., & Rimm, E. B. (2001). Physical Activity and Television Watching in Relation to Risk for Type 2 Diabetes Mellitus in Men. Archives of Internal Medicine, 161(12), 1542-1548. Hu, F. B., Manson, J. E., Stampfer, M. J., Colditz, G., Liu, S., Solomon, C. G., et al. (2001). Diet, Lifestyle, and the Risk of Type 2 Diabetes Mellitus in Women. The New England Journal of Medicine, 345(11), 790-797. Hu, F. B., Sigal, R. J., Rich-Edwards, J. W., Colditz, G. A., Solomon, C. G., Willett, W. C., et al. (1999). Walking Compared With Vigorous Physical Activity and Risk of Type 2 Diabetes in Women: A Prospective Study. Journal of the American Medical Association, 282(15), 1433-1439. Hu, F. B., Stampfer, M. J., Solomon, C., Simin, L., Colditz, G. A., Speizer, F. E., et al. (2001). Physical Activity and Risk for Cardiovascular Events in Diabetic Women. Annals of Internal Medicine, 134(2), 96-105. Hu, G., Lindstrom, J., Valle, T. T., Eriksson, J. G., Jousilahti, P., Silventoinen, K., et al. (2004). Physical Activity, Body Mass Index, and Risk of Type 2 Diabetes in Patients With Normal or Impaired Glucose Regulation. Archives of Internal Medicine, 164(8), 892-896. Hu, G., Qiao, Q., Silventoinen, K., Eriksson, J. G., Jousilahti, P., Lindström, J., et al. (2003). Occupational, Commuting, and Leisure-Time Physical Activity in Relation to Risk for Type 2 Diabetes in Middle-Aged Finnish Men and Women. Diabetologia, 46(3), 322-329. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
Ibanez, J., Izquierdo, M., Arguelles, I., Forga, L., Larrion, J. L., Garcia-Unciti, M., et al. (2005). Twice-Weekly Progressive Resistance Training Decreases Abdominal Fat and Improves Insulin Sensitivity in Older Men With Type 2 Diabetes. Diabetes Care, 28(3), 662-667. Imai, K., & Zhang, P. (2005). Integrating Economic Analysis into Clinical Trials. The Lancet, 365(9473), INSDRJ, I. (2009). Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006: Instituto Nacional de Estatística Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. International Diabetes Federation. (2006a). The Costs of Diabetes. Retrieved 28-12-2006, 2006, from International Diabetes Federation. (2006b). The Human, Social and Economic Impact of Diabetes. Retrieved 28-12-2006, from http://www.idf.org/home/index.cfm?node=41 Jacobs-van der Bruggen, M. A. M., van Baal, P. H., Hoogenveen, R. T., Feenstra, T. L., Briggs, A. H., Lawson, K., et al. (2009). Cost-Effectiveness of Lifestyle Modification in Diabetic Patients. Diabetes Care, 32(8), 1453-1458. Kabadi, U. M. (2004). Cost-effective management of hyperglycemia in patients with type 2 diabetes using oral agents. Manag Care, 13(7), 48-49, 53-46, 58-49. Kelley, D. E., & Goodpaster, B. H. (2001). Skeletal Muscle Triglyceride: An Aspect of Regional Adiposity and Insulin Resistance. Diabetes Care, 24(5), 933-941. Kesavadev, J. D., Short, K. R., & Nair, K. S. (2003). Diabetes in Old Age: an Emerging Epidemic. Journal of Association of Physicians of India, 51(Nov), 1083-1094. Kim, M. J., Rolland, Y., Cepeda, O., Gammack, J. K., & Morley, J. E. (2006). Diabetes Mellitus in Older Men. Aging Male, 9(3), 139-147. King, A., Castro, C., Wilcox, S., Eyler, A. A., Sallis, J. F., & Brownson, R. C. (2000). Personal and Environmental Factors Associated With Physical Inactivity Among Different Racial-Ethnic Groups of U.S. Middle-Aged and Older-Aged Women Health Psychology 19(4), 354-364. King, H., Aubert, R. E., & Herman, W. H. (1998). Global Burden of Diabetes, 1995-2025: Prevalence, Numerical Estimates and Projections. Diabetes Care, 21(9), 1414-1431. Kirk, A., Mutrie, N., MacIntyre, P., & Fisher, M. (2004). Effects of a 12-Month Physical Activity Counselling Intervention on Glycaemic Control and on the Status of Cardiovascular Risk Factors in People with Type 2 Diabetes. Diabetologia, 47(5), 821-832. Kirk, A., Mutrie, N., MacIntyre, P., & Fisher, M. (2004). Promoting and Maintaining Physical Activity in People with Type 2 Diabetes. American Journal of Preventive Medicine, 27(4), 289-296. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
Klein, S., Sheard, N. F., Pi-Sunyer, X., Daly, A., Wylie-Rosett, J., Kulkarni, K., et al. (2004). Weight Management Through Lifestyle Modification for the Prevention and Management of Type 2 Diabetes: Rationale and Strategies A Statement of the American Diabetes Association, the North American Association for the Study of Obesity, and the American Society for Clinical Nutrition. American Journal of Clinical Nutrition, 80(2), 257-263. Kosaka, K., Noda, M., & Kuzuya, T. (2005). Prevention of Type 2 Diabetes by Lifestyle Intervention: a Japanese Trial in IGT Males. Diabetes Research and Clinical Practice, 67(2), 152-162. Kriska, A. M., Laporte, R. E., Pettitt, D. J., Charles, M. A., Nelson, R. G., Kuller, L. H., et al. (1993). The Association of Physical Activity with Obesity, Fat Distribution and Glucose Intolerance in Pima Indians. Diabetologia(36), 863-869. Kriska, A. M., Saremi, A., Hanson, R. L., Bennett, P. H., Kobes, S., Williams, D. E., et al. (2003). Physical Activity, Obesity, and the Incidence of Type 2 Diabetes in a High-Risk Population. American Journal of Epidemiology, 158(7), 669-675. Krousel-Wood, M. A., Berger, L., Jiang, X., Blonde, L., Myers, L., & Webber, L. (2008). Does Home-Based Exercise Improve Body Mass Index in Patients with Type 2 Diabetes? Results of a Feasibility Trial. Diabetes Research and Clinical Practice, 79(2), 230-236. Kyvik, K. O., Green, A., & Beck-Nielsen, H. (1995). Concordance Rates of Insulin Dependent Diabetes Mellitus: a Population Based Study of Young Danish Twins. British Medical Journal, 311(7010), 913-917. Laaksonen, D. E., Lindstrom, J., Lakka, T. A., Eriksson, J. G., Niskanen, L., Wikstrom, K., et al. (2005). Physical Activity in the Prevention of Type 2 Diabetes: The Finnish Diabetes Prevention Study. Diabetes, 54(1), 158-165. Laffrey, S. C. (2000). Physical Activity Among Older Mexican American Women. Research in Nursing & Health, 23(5), 383-392. LaMonte, M. J., Blair, S. N., & Church, T. S. (2005). Physical Activity and Diabetes Prevention. Journal of Applied Physiology, 99(3), 1205-1213. Last, J. (1995). Um Dicionário de Epidemiologia (2nd Edition) (C. d. Mota, Trans.). Lisboa: Oxford University Lehmann, R. (1998). The Effects of Exercise on Cardiovascular Risk Factors in Type 2 Diabetes Mellitus. Practical Diabetes International, 15(5), 151-156. Leith, L. (1994). Foundations of Exercise and Mental Health. Morgantown: Fitness Information Technology, Lerman, I. (2005). Adherence to Treatment: The Key for Avoiding Long-Term Complications of Diabetes. Archives of Medical Research, 36(3), 300-306. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
Liao, D., Asberry, P. J., Shofer, J. B., Callahan, H., Matthys, C., Boyko, E. J., et al. (2002). Improvement of BMI, Body Composition, and Body Fat Distribution With Lifestyle Modification in Japanese Americans With Impaired Glucose Tolerance. Diabetes Care, 25(9), 1504-1510. Lindström, J., Ilanne-Parikka, P., Peltonen, M., Aunola, S., Eriksson, J. G., Hemiö, K., et al. (2006). Sustained Reduction in the Incidence of Type 2 Diabetes by Lifestyle Intervention: Follow-Up of the Finnish Diabetes Prevention Study. The Lancet, 368(9548), 1673-1679. Lindstrom, J., Louheranta, A., Mannelin, M., Rastas, M., Salminen, V., Eriksson, J., et al. (2003). The Finnish Diabetes Prevention Study (DPS): Lifestyle Intervention and 3-Year Results on Diet and Physical Activity. Diabetes Care, 26(12), 3230-3236. Macdonald, A., Philp, A., Harrison, M., Bone, A., & Watt, P. (2006). Monitoring Exercise-Induced Changes in Glycemic Control in Type 2 Diabetes. Medicine & Science in Sport & Exercise, 38(2), 201-207. Macedo, M. E. d., Lima, M. J., Silva, A. O., Alcântara, P., Ramalhinho, V., & Carmona, J. (2007). Prevalence, Awareness, Treatment and Control of Hypertension in Portugal. The PAP Study. Revista Portuguesa de Cardiologia, 26(1), 21-39. Maiorana, A., O'Driscoll, G., Goodman, C., Taylor, R., & Green, D. (2002). Combined Aerobic and Resistance Exercise Improves Glycemic Control and Fitness in Type 2 Diabetes. Diabetes Research and Clinical Practice, 56(2), 115-123. Mayer-Davis, E. J., D'Agostino, R., Jr., Karter, A. J., Haffner, S. M., Rewers, M. J., Saad, M., et al. (1998). Intensity and Amount of Physical Activity in Relation to Insulin Sensitivity: The Insulin Resistance Atherosclerosis Study. Journal of the American Medical Association, 279(9), 669-674. McDonald, M., Hertz, R. P., Unger, A. N., & Lustik, M. B. (2009). Prevalence, Awareness, and Management of Hypertension, Dyslipidemia, and Diabetes Among United States Adults Aged 65 and Older. The Journals of Gerontology: Series A, 64A(2), 256-263. McGinnis, J. M. (2002). Diabetes and Physical Activity Translating Evidence into Action. American Journal of Preventive Medicine, 22(4, Supplement 1), 1. McNair, D., Lorr, D., & Droppleman, L. (1971). Profile of Mood States Manual. San Diego: Educational and Industrial Testing Service. Medici, F., Hawa, M., Ianari, A., Pyke, D. A., & Leslie, R. D. G. (1999). Concordance Rate for Type II Diabetes Mellitus in Monozygotic Twins: Actuarial Analysis. Diabetologia, 42(2), 146-150. Mensing, C., Boucher, J., Cypress, M., Weinger, K., Mulcahy, K., Barta, P., et al. (2006). National Standards for Diabetes Self-Management Education. Diabetes Care, 29(suppl_1), S78-85. Mensink, M., Feskens, E. J. M., Saris, W. H. M., de Bruin, T. W. A., & Blaak, E. E. (2003). Study on Lifestyle Intervention and Impaired Glucose Tolerance Maastricht (SLIM): Preliminary Results After One Year. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, 27(3), 377-384. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
Miller, Y., & Dunstan, D. (2004). The Effectiveness of Physical Activity Interventions for the Treatment of Overweight and Obesity and Type 2 Diabetes. Journal of Sports Science and Medicine 7(1 Suppl), 52-59. Mutrie, N. (2001). Exercise Adherence and Clinical Populations. In S. Bull (Ed.), Adherence Issues in Sport & Exercise. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd. Nelson, K. M., Reiber, G., & Boyko, E. J. (2002). Diet and Exercise Among Adults With Type 2 Diabetes: Findings from the Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III). Diabetes Care, 25(10), 1722-1728. Nogueira, M. (1999). Custos com a Diabetes [Electronic Version]. Revista Portuguesa de Diabetes, Boletim nº 4. Retrieved 23-11-08 from http://www.spd.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=31. Norton, K., & Olds, T. (1996). Anthropometrica. A Textbook of Body Measurement. Sydney: UNSW Press. Ogden, J. (2004). Psicologia da Saúde (2nd ed.). Lisboa: Climepsi. Oliva, J., Lobo, F., Molina, B., & Monereo, S. (2004). Direct Health Care Costs of Diabetic Patients in Spain. Diabetes Care, 27(11), 2616-2621. Paes, A. H., Bakker, A., & Soe-Agnie, C. J. (1997). Impact of Dosage Frequency on Patient Compliance. Diabetes Care, 20(10), 1512-1517. Pan, X. R., Li, G. W., Hu, Y. H., Wang, J. X., Yang, W. Y., An, Z. X., et al. (1997). Effects of Diet and Exercise in Preventing NIDDM in People with Impaired Glucose Tolerance. The Da Qing IGT and Diabetes Study. Diabetes Care, 20(4), 537-544. Park, S. W., Goodpaster, B. H., Strotmeyer, E. S., de Rekeneire, N., Harris, T. B., Schwartz, A. V., et al. (2006). Decreased Muscle Strength and Quality in Older Adults With Type 2 Diabetes: The Health, Aging, and Body Composition Study. Diabetes, 55(6), 1813-1818. Parks, S. E., Housemann, R. A., & Brownson, R. C. (2003). Differential Correlates of Physical Activity in Urban and Rural Adults of Various Socioeconomic Backgrounds in the United States. Journal of Epidemiology and Community Health, 57(1), 29-35. Penninx, B. W. J. H., van Tilburg, T., Kriegsman, D. M. W., Deeg, D. J. H., Boeke, A. J. P., & van Eijk, J. T. M. (1997). Effects of Social Support and Personal Coping Resources on Mortality in Older Age: The Longitudinal Aging Study Amsterdam. American Journal of Epidemiology, 146(6), 510-519. Perseghin, G., Price, T. B., Petersen, K. F., Roden, M., Cline, G. W., Gerow, K., et al. (1996). Increased Glucose Transport-Phosphorylation and Muscle Glycogen Synthesis after Exercise Training in Insulin-Resistant Subjects. New England Journal of Medicine, 335(18), 1357-1362. Petrella, R. J., Lattanzio, C. N., Demeray, A., Varallo, V., & Blore, R. (2005). Can Adoption of Regular Exercise Later in Life Prevent Metabolic Risk for Cardiovascular Disease? Diabetes Care, 28(3), 694-701. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
Powers, A. (2006). Diabetes Mellitus. In D. Kasper, A. Fauci, D. Longo, E. Braunwald, S. Hauser & L. Jameson (Eds.), Harrison's Principles of Internal Medicine (16th ed., Vol. 2, pp. 2260). New York: McGraw-Hill. Powers, P. (2005). Practice tips: How to Intervene with Overweight and Obese Patients. The American Journal of Medicine, 118(9), 936. Praet, S., & van Loon, L. (2008). Exercise: the brittle cornerstone of type 2 diabetes treatment. Diabetologia, 51(3), 398-401. Pratley, R. (1998). Gene Environment Interactions in the Pathogenesis of Type 2 Diabetes Mellitus: Lessons Learned From the Pima Indians. Proceedings of the Nutrition Society 57, 175-181. Rafferty, A. P., Anderson, J. V., McGee, H. B., & Miller, C. E. (2002). A Healthy Diet Indicator: Quantifying Compliance with the Dietary Guidelines Using the BRFSS. Preventive Medicine, 35(1), 9-15. Ravussin, E., Valencia, M. E., Esparza, J., Bennett, P. H., & Schulz, L. O. (1994). Effects of a Traditional Lifestyle on Obesity in Pima Indians. Diabetes Care, 17(9), 1067-1074. Resnick, B. (2000). A Seven Step Approach to Starting an Exercise Program for Older Adults. Patient Education and Counseling, 39(2-3), 243-252. Roberts, C. K., & Barnard, R. J. (2005). Effects of Exercise and Diet on Chronic Disease. Journal of Applied Physiology, 98(1), 3-30. Rogers, M., Rogers, N., Takeshima, N., & Islam, M. (2003). Methods to Assess and Improve the Physical Parameters Associated with Fall Risk in Older Adults. Preventive Medicine, 36(3), 255. Rogers, R. W. (1975). A Protection Motivation Theory of Fear Appeals and Attitude Change. Journal of Psychology, 91, 93-114. Rolland, J. (1994). Families, Illness, and Disability. An Integrative Model. New York: Basic Books. Rosenstock, I. M. (1974). The Health Belief Model and Preventive Health Behavior. Health Education Monographs, 2, 354-386. Rotter, J. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcements. Psychological Monographs, 80(Whole No. 609). Rubin, R., Altman, W., & Mendelson, D. (1994). Health Care Expenditures for People with Diabetes Mellitus, 1992. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 78(4), 809a. Ruuskanen, J. M., & Ruoppila, I. (1995). Physical Activity and Psychological Well-being among People Aged 65 to 84 Years. Age and Ageing, 24(4), 292-296. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well Being. American Psychologist, 55, 68-78. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
Schober, S., Carroll, M., Lacher, D., & Hirsch, R. (2007). High Serum Total Cholesterol - An Indicator for Monitoring Cholesterol Lowering Efforts; U.S. Adults, 2005–2006, NCHS data brief no 2. Hyattsville,MD: National Center for Health Statistics. Shephard, R. (1997). Diabetes Mellitus. In H. Kinetics (Ed.), Aging, Physical Activity and Health. Champaign- Illinois: Human Kinetics Short, K., & Nair, K. (2001). Muscle protein metabolism and the sarcopenia of aging. International Journal of of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 11(Suppl), 119-127. Sigal, R. J., Kenny, G. P., Wasserman, D. H., Castaneda-Sceppa, C., & White, R. D. (2006). Physical Activity/Exercise and Type 2 Diabetes: A Consensus Statement from the American Diabetes Association. Diabetes Care, 29(6), 1433-1438. Silva, I., Pais-Ribeiro, J., & Cardoso, H. (2005). Variáveis Psicológicas Associadas à Adesão ao Tratamento da Diabetes Mellitus. Psicologia, 18(2), 159-171. Sinha, R., Fisch, G., Teague, B., Tamborlane, W. V., Banyas, B., Allen, K., et al. (2002). Prevalence of Impaired Glucose Tolerance among Children and Adolescents with Marked Obesity. The New England Journal of Medicine, 346(11), 802-810. Snowling, N., & Hopkins, W. (2006). Effects of Different Modes of Exercise Training on Glucose Control and Risk Factors for Complications in Type 2 Diabetic Patients: A Meta-Analysis. Diabetes Care, 29(11), 2518-2527. Stanton, A. L., Revenson, T. A., & Tennen, H. (2007). Health Psychology: Psychological Adjustment to Chronic Disease. Annual Review of Psychology, 58(1). Stefanick, M. L., Mackey, S., Sheehan, M., Ellsworth, N., Haskell, W. L., & Wood, P. D. (1998). Effects of Diet and Exercise in Men and Postmenopausal Women with Low Levels of HDL Cholesterol and High Levels of LDL Cholesterol. The New England Journal of Medicine, 339(1), 12-20. Steinberger, J., & Daniels, S. R. (2003). Obesity, Insulin Resistance, Diabetes, and Cardiovascular Risk in Children: An American Heart Association Scientific Statement From the Atherosclerosis, Hypertension, and Obesity in the Young Committee (Council on Cardiovascular Disease in the Young) and the Diabetes Committee (Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism). Circulation, 107(10), 1448-1453. Steinglass, P. (1987). Family systems and chronic illness: A typological model. In F. W. e. C. Anderson (Ed.), Chronic disorders and the family: The Haworth Press. Stone, D., Armstrong, R., Macrena, D., & Pankau, J. (1999). Introdução à Epidemiologia (H. Barros, Trans.). Alfragide: McGraw-Hill de Portugal. Strine, T. W., Okoro, C. A., Chapman, D. P., Beckles, G. L. A., Balluz, L., & Mokdad, A. H. (2005). The Impact of Formal Diabetes Education on the Preventive Health Practices and Behaviors of Persons with Type 2 Diabetes. Preventive Medicine, 41(1), 79-84. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
Swinburn, B., & Egger, G. (2004). The Runaway Weight Gain Train: Too Many Accelerators, Not Enough Brakes. British Medical Journal, 329(7468), 736-739. Tessier, D., Julie, M., Fulop, T., Ardilouze, J.-L., Roy, M. A., Dubuc, N., et al. (2000). Effects of Aerobic Physical Exercise in the Elderly with Type 2 Diabetes Mellitus. Archives of Gerontology and Geriatrics, 31(2), 121. The American Diabetes Association, the North American Association for the Study of Obesity, & American Society for Clinical Nutrition. (2005). Weight Management Using Lifestyle Modification in the Prevention and Management of Type 2 Diabetes: Rationale and Strategies. Clinical Diabetes, 23(3), 130-136. The Diabetes Prevention Program Research Group. (1999). The Diabetes Prevention Program. Design and Methods for a Clinical Trial in the Prevention of Type 2 Diabetes. Diabetes Care, 22(4), 623-634. The Diabetes Prevention Program Research Group. (2000). The Diabetes Prevention Program: Baseline Characteristics of the Randomized Cohort. Diabetes Care, 23(11), 1619-1629. The Diabetes Prevention Program Research Group. (2002a). The Diabetes Prevention Program (DPP): Description of lifestyle intervention. Diabetes Care, 25(12), 2165-2171. The Diabetes Prevention Program Research Group. (2002b). Reduction in the Incidence of Type 2 Diabetes with Lifestyle Intervention or Metformin. New England Journal of Medicine, 346(6), 393-403. The Diabetes Prevention Program Research Group. (2003). Within-Trial Cost-Effectiveness of Lifestyle Intervention or Metformin for the Primary Prevention of Type 2 Diabetes. Diabetes Care, 26(9), 2518-2523. The Diabetes Prevention Program Research Group. (2005a). Impact of Intensive Lifestyle and Metformin Therapy on Cardiovascular Disease Risk Factors in the Diabetes Prevention Program. Diabetes Care, 28(4), 888-894. The Diabetes Prevention Program Research Group. (2005b). Intensive Lifestyle Intervention or Metformin on Inflammation and Coagulation in Participants with Impaired Glucose Tolerance. Diabetes, 54(5), 1566-1572. Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) Final Report. (2002). Circulation, 106(25), 3143. Tokmakidis, S., Zois, C., Volaklis, K., Kotsa, K., & Touvra, A. (2004). The Effects of a Combined Strength and Aerobic Exercise Program on Glucose Control and Insulin Action in Women with Type 2 Diabetes. European Journal of Applied Physiology(92), 437-442. Trento, M., Passera, P., Tomalino, M., Bajardi, M., Pomero, F., Allione, A., et al. (2001). Group Visits Improve Metabolic Control in Type 2 Diabetes: A 2-year follow-up. Diabetes Care, 24(6), 995-1000. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
Tuomilehto, J. (2005). Primary Prevention of Type 2 Diabetes: Lifestyle Intervention Works and Saves Money, but What Should Be Done with Smokers? Annals of Internal Medicine, 142(5), 381-383. Tuomilehto, J., Lindstrom, J., Eriksson, J. G., Valle, T. T., Hamalainen, H., Ilanne-Parikka, P., et al. (2001). Prevention of Type 2 Diabetes Mellitus by Changes in Lifestyle among Subjects with Impaired Glucose Tolerance. New England Journal of Medicine, 344(18), 1343-1350. Tyler, C. S., Deborah, L. W., Besa, S., Kritz-Silverstein, D., & Barrett-Connor, E. (2006). Walking Decreases Risk of Cardiovascular Disease Mortality in Older Adults with Diabetes. Journal of Clinical Epidemiology. Tzormpatzakis, N., & Sleap, M. (2007). Participation in Physical Activity and Exercise in Greece: a Systematic Literature Review. International Journal of Public Health, 52(6), 360-371. U.S. Department of Health and Human Services. (1996). Physical Activity and Health:A Report of the Surgeon General.: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. Victor, C., Scambler, S., Bond, J., & Bowling, A. (2000). Being alone in later life: loneliness, social isolation and living alone. Reviews in Clinical Gerontology, 10(04), 407-417. Wannamethee, S. G., Shaper, A. G., & Alberti, K. G. M. M. (2000). Physical Activity, Metabolic Factors, and the Incidence of Coronary Heart Disease and Type 2 Diabetes. Archives of Internal Medicine, 160(14), 2108-2116. Wei, M., Gibbons, L. W., Kampert, J. B., Nichaman, M. Z., & Blair, S. N. (2000). Low Cardiorespiratory Fitness and Physical Inactivity as Predictors of Mortality in Men with Type 2 Diabetes. Annals of Internal Medicine, 132(8), 605-611. Weinberg, R., & Gould, D. (1995). Foundations of Sport and Exercise Psychology. Champaign- Illinois: Weires, M. B., Tausch, B., Haug, P. J., Edwards, C. Q., Wetter, T., & Cannon-Albright, L. A. (2007). Familiality of Diabetes Mellitus. Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes(10), 634-640. Wild, S., Roglic, G., Green, A., Sicree, R., & King, H. (2004). Global Prevalence of Diabetes: Estimates for the Year 2000 and Projections for 2030. Diabetes Care, 27(5), 1047-1053. Williamson, P. (2011). Exercise for Special Populations. Baltimore: Lippincot Williams & Wilkins. Willis, J., & Campbell, L. (1992). Exercise Psychology. Champaign- Illinois: Human Kinetics. Wing, R. R., Goldstein, M. G., Acton, K. J., Birch, L. L., Jakicic, J. M., Sallis, J. F., Jr., et al. (2001). Behavioral Science Research in Diabetes: Lifestyle Changes Related to Obesity, Eating Behavior, and Physical Activity. Diabetes Care, 24(1), 117-123. Wing, R. R., Phelan, S., & Tate, D. (2002). The Role of Adherence in Mediating the Relationship Between Depression and Health Outcomes. Journal of Psychosomatic Research, 53(4), 877-881. Félix Hopffer Romero Effects of a Physical Activity and Dietary Education Intervention in a Population with type 2
Diabetes Mellitus
Wing, R. R., Venditti, E., Jakicic, J. M., Polley, B. A., & Lang, W. (1998). Lifestyle Intervention in Overweight Individuals with a Family History of Diabetes. Diabetes Care, 21(3), 350-359. Wolf, A. M., Conaway, M. R., Crowther, J. Q., Hazen, K. Y., L.Nadler, J., Oneida, B., et al. (2004). Translating Lifestyle Intervention to Practice in Obese Patients with Type 2 Diabetes: Improving Control with Activity and Nutrition (ICAN) study. Diabetes Care, 27(7), 1570-1576. World Health Organisation. (1947). Constitution of the World Health Organization. Genebra. World Health Organisation. (2003). Adherence to long-term therapies:evidence for Action. Geneva: World Health Organisation. World Health Organization. (2003a). Adherence to long-term therapies: evidence for Action. Geneva: World Health Organization. World Health Organization. (2003b). Report on Medication Adherence. Geneva: W.H.O. Yamaoka, K., & Tango, T. (2005). Efficacy of Lifestyle Education to Prevent Type 2 Diabetes: a Meta- Analysis of Randomized Controlled Trials. Diabetes Care, 28(11), 2780-2786. Félix Hopffer Romero

Source: http://repositorio.ipsantarem.pt/bitstream/10400.15/383/1/Doutoramento%20F%C3%A9lix%20Romero.pdf

Microsoft word - little peoples place early learning centre diversity calendar 2016.docx

Little Peoples Place Early Learning Centre Diversity Calendar 2016 Celebrations can be as diverse as each of the children in a child care service. When incorporated into children's services appropriately, celebrations can be used to bring people together, to create a feeling of belonging and to develop a sense of community amongst families, educators and children.

Oral ondansetron for gastroenteritis in a pediatric emergency department

Oral Ondansetron for Gastroenteritis in a Pediatric Emergency Department Stephen B. Freedman, M.D.C.M., Mark Adler, M.D., Roopa Seshadri, Ph.D., and Elizabeth C. Powell, M.D., M.P.H. From the Division of Pediatric Emergency Vomiting limits the success of oral rehydration in children with gastroenteritis. We Medicine, Hospital for Sick Children, Uni- conducted a double-blind trial to determine whether a single oral dose of ondanse-